2017-12-19 14:28:40 Số lượt xem 216
THÀNH ỦY BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số:     -CV/TG
V/v định hướng nội dung SHCB và tuyên truyền tháng 12/2017
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 
    TP. Bắc Ninh, ngày 29 tháng 11 năm 2017
 
 
 
 
 
 
 
                                            Kính gửi:  - Đ/c Bí thư  các Đảng bộ trực thuộc;
                                                              - Ban Tuyên giáo các Đảng bộ trực thuộc
 
Thực hiện chương trình công tác tháng 11 năm 2017 của Thành ủy, UBND thành phố, trên cơ sở nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong thời gian qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy định hướng nội dung sinh hoạt chi bộ và  công tác tuyên truyền tháng 12/2017 như sau:
- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
- Tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) và các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Thành ủy và cấp ủy các cấp.
- Tuyên truyền các kết quả thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện chương trình “10 phút góp phần làm sạch Thành phố”.
- Tuyên truyền về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là đối với các địa phương có nghề truyền thống sản xuất, chế biến thực phẩm.
- Tuyên truyền các ngày kỷ niệm trong tháng 12: Ngày thế giới phòng chống AIDS (1/12); Ngày Quốc tế người khuyết tật (3/12); Ngày Quốc tế Quyền con người (10/12); Ngày Toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp (22/12); ngày dân số Việt Nam (26/12).
- Nắm bắt tình hình dư luận xã hội, định hướng tư tưởng theo quan điểm, chủ trương của Đảng đồng thời triển khai các nhiệm vụ cụ thể của địa phương, đơn vị.
Đề nghị Thường trực Đảng ủy các xã, phường phổ biến nội dung sinh hoạt chuyên đề đối với các chi bộ trực thuộc gắn với các nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị.
 Ban Tuyên giáo Đảng ủy sao gửi công văn này đến các chi bộ cơ sở để cùng với cuốn Thông tin sinh hoạt chi bộ, cuốn Bản tin Thành phố Bắc Ninh, các nội dung trong Website Thanhuy.bacninh.gov.vn, tổng hợp thành các nội dung phục vụ công tác sinh hoạt chi bộ.
Đề nghị các đồng chí quan tâm, thực hiện để đảm bảo chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (B/c);
- Thường trực Thành ủy (B/c);
- TT HĐND, lãnh đạo UBND TP (B/c);
- Các Ban XDĐ;
- MTTQ và các đoàn thể TP (P/h)
- Như kính gửi;
- Lưu.
 TRƯỞNG BAN
 
 
 
 
Nguyễn Mạnh Hiếu
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online17
Tất cả185738