2021-07-17 17:52:56 Số lượt xem 417
Ngày 12/7/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TU về việc xây dựng và phát triển thành phố Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết đã khẳng định, sau gần 8 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 10/9/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và phát triển thành phố Bắc Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, thành phố Bắc Ninh có nhiều bước phát triển bứt phá và toàn diện trên các lĩnh vực: Kinh tế tăng trưởng bình quân 13,6%/năm, quy mô gấp 2,6 lần năm 2013; thu nhập bình quân đầu người tính theo GRDP đạt mức 7.696 USD, gấp 1,7 lần năm 2013; thu ngân sách thành phố đạt 3.422 tỷ đồng, gấp 5,3 lần năm 2013. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng thương mại, dịch vụ, từng bước khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế.
Công tác quy hoạch, trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị được tăng cường. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, diện mạo đô thị thay đổi nhanh chóng theo hướng hiện đại. Thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh phát triển văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân và an sinh xã hội. Xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị luôn được quan tâm; bộ máy chính quyền được đổi mới theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giữ vững quốc phòng, an ninh và mở rộng đối ngoại. Thành phố Bắc Ninh được công nhận là đô thị loại I, tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế đô thị trung tâm, động lực phát triển quan trọng của tỉnh Bắc Ninh.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan và Đoàn công tác của Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Đảng bộ thành phố Bắc Ninh 
Tuy nhiên, việc triển khai Nghị quyết còn bộc lộ một số hạn chế, tồn tại: Thương mại – dịch vụ chưa có nhiều đột phá; thiếu mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Công tác quản lý quy hoạch, đô thị, đất đai, đê điều có mặt còn hạn chế, thiếu các công trình điểm nhấn, kiến trúc không gian hiện đại, công trình ngầm; giải quyết ô nhiễm môi trường làng nghề còn chậm. Văn hóa – xã hội chưa tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế. Tình hình an ninh trật tự, tệ nạn xã hội còn tiềm ẩn phức tạp, nhất là công tác quản lý người nước ngoài, kinh doanh có điều kiện. Một số lĩnh vực xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần được quan tâm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.
 Trên cơ sở đó, Nghị quyết số 25-NQ/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy xác định:
 1. Quan điểm
 - Thành phố Bắc Ninh là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ, giáo dục – đào tạo của tỉnh, có vị trí chiến lược và động lực trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh và đối ngoại của tỉnh.
 - Xây dựng và phát triển thành phố Bắc Ninh văn minh, hiện đại, sinh thái, thông minh, an toàn và giàu bản sắc văn hóa, là quận trung tâm khi tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; kết nối chặt chẽ với các địa phương trong tỉnh, trong Vùng thủ đô, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và là động lực thúc đẩy tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
 - Khơi dậy tiềm năng và nguồn lực, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, chú trọng phát triển theo chiều sâu.
- Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ; hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và truyền thống lịch sử văn hiến, cách mạng; sự năng động, đổi mới sáng tạo, khát vọng vươn lên, ý chí tự lực, tự cường của người dân Bắc Ninh.
 2. Mục tiêu
 * Đến năm 2030: Xây dựng thành phố Bắc Ninh trở thành đô thị văn minh, hiện đại, an toàn và giàu bản sắc văn hóa; là quận trung tâm khi tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; là một trong những trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, thương mại – dịch vụ, tài chính, khoa học – công nghệ, logistics, y tế, giáo dục – đào tạo; trung tâm mua sắm, vui chơi giải trí, văn hóa hấp dẫn trong Vùng Thủ đô; có hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; người dân có mức sống cao.
 * Tầm nhìn đến năm 2045: Thành phố Bắc Ninh là đô thị văn hóa, sinh thái, thông minh, hiện đại.
  3. Một số chỉ tiêu
  * Giai đoạn 2021 -2025: Tăng trưởng GRDP 8,5-9,5%/năm. Thu ngân sách Nhà nước tăng 5-6%/năm. Đến năm 2025, GRDP/ người đạt 10.700 USD (theo giá hiện hành). Cơ cấu kinh tế: Thương mại – dịch vụ 58,5%; công nghiệp và xây dựng 40,9%; nông, lâm nghiệp và thủy sản 0,6%.
  * Giai đoạn 2026-2030: Tăng trưởng GRDP 8-8,5%/ năm. Thu ngân sách Nhà nước tăng 4-5%/năm. Đến năm 2030, GRDP/ người đạt 15.100 USD(theo giá hiện hành). Cơ cấu kinh tế: Thương mại – dịch vụ 60%; công nghiệp và xây dựng 39,65%; nông, lâm nghiệp và thủy sản 0,35%.
 Nghị quyết số 25 đã đề ra 8 nhóm giải pháp, đó là:
 1. Tập trung triển khai công tác quy hoạch và quản lý, thực hiện quy hoạch, nhất là quy hoạch đô thị theo hướng phát triển mạnh kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thông minh.
 2. Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế; các động lực tăng trưởng mới để phát triển kinh tế nhanh, bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng đô thị; trong đó, khu vực thương mại – dịch vụ là mũi nhọn. Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; gắn với bảo vệ môi trường, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.
 3. Quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên, đất đai; khắc phục ô nhiễm, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.
 4. Đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực văn hóa – xã hội và nâng cao đời sống của nhân dân.
 5. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học – công nghệ, thông tin truyền thông, tăng cường đầu tư nâng cao chất lượng, hiệu quả chính quyền điện tử, thành phố thông minh.
 6. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, điều hành của các cấp chính quyền theo mô hình chính quyền đô thị, kiến tạo, phục vụ người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của thành phố.
 7. Tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh và đối ngoại; bảo đảm ổn định, an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
8. Xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân.
 
Toàn văn Nghị quyết được đăng tải tại website: thanhuy.bacninh.gov.vn; mục Thông tin tuyên truyền
 
 
Ban Tuyên giáo Thành ủy
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online31
Tất cả1293491