2024-06-27 15:18:15 Số lượt xem 411
THÀNH ỦY BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số  456 - CV/BTG
“V/v định hướng nội dung tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ tháng 7/2024”
         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 
 TP. Bắc Ninh, ngày 27 tháng 6 năm 2024
 
 
Kính gửi: Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy
 
 
Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Ninh định hướng nội dung tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 7/2024 với những nội dung chính như sau:
I- Nội dung trọng tâm công tác tuyên truyền
1. Tuyên truyền việc quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Quy định số 35- QĐ/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
2. Tuyên truyền việc quán triệt, phổ biến, triển khai thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới.
3. Tiếp tục tuyên truyền, triển khai các đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng trong năm 2024 về nội dung Bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”; Tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
4. Tuyên truyền về kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XV, về các luật đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp như: Luật đường bộ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản; Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật lưu trữ (sửa đổi); Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cảnh vệ; Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi); Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi); Luật Công đoàn (sửa đổi); Luật phòng, chống mua bán người (sửa đổi); Luật tư pháp người chưa thành niên...
5.  Đẩy mạnh thực hiện đợt cao điểm công tác tuyên truyền trong tháng 7/2024 về kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thành phố Bắc Ninh (08/8/1954 - 08/8/2024) theo Kế hoạch số 84- KH/TU ngày 12/3/2024 của Ban Thường vụ Thành uỷ và đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Thành uỷ.
6. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là đối với công tác tổ chức cán bộ và công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; định hướng dư luận theo quan điểm của Đảng; không để các thế lực phản động đưa các thông tin sai sự thật, kích động người dân.
7. Triển khai công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2024; tiếp tục tạo sự thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên, nhân dân và sự đồng thuận trong xã hội đối với chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo. Tuyên truyền khẳng định quan điểm của Đảng ta “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, vùng trời, vùng biển; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển”; góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước của mọi người dân Việt Nam, tạo sức mạnh nội sinh, động lực bảo vệ và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
8. Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Kết luận số 83- KL/TW ngày 21/6/2024 của Bộ Chính trị về cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 01/7/2024.
9. Tuyên truyền về các hoạt động thiết thực kỷ niệm 77 năm Ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2024); việc thực hiện chế độ chính sách đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng.
10. Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), về quá trình thành lập, trưởng thành và truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong 95 năm qua, gắn với lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng và dân tộc; khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn và giai cấp công nhân trong tiến trình cách mạng Việt Nam, nhất là trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
11. Tuyên truyền việc triển khai hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024 nhằm xây dựng các phường trên địa bàn sạch ma túy; vận động các tầng lớp nhân dân chung tay đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy, phối hợp với ngành chức năng quản lý có hiệu quả người sau cai nghiện ma túy, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.
12. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy đến các cơ quan, doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân, triển khai các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương, của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Công an, của cấp ủy và chính quyền các cấp về công tác phòng cháy, chữa cháy nhằm không để xảy ra các vụ cháy gây thiệt hại về người và tài sản trong cộng đồng.
13. Tiếp tục tuyên truyền, triển khai nghị quyết và kế hoạch của Thành ủy, UBND thành phố Bắc Ninh về đợt cao điểm tổng kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, góp phần xây dựng thành công mô hình “Thành phố Bắc Ninh an toàn giao thông”.
II- Hình thức triển khai tuyên truyền
Cấp ủy các chi, đảng bộ căn cứ nội dung định hướng trong cuốn Thông tin sinh hoạt chi bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh và Công văn định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Thành ủy, triển khai tại buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 7/2024 để phổ biến tới cán bộ, đảng viên.
Trong quá trình thực hiện công tác tuyên truyền, các địa phương, đơn vị chủ động lựa chọn nội dung sinh hoạt tư tưởng phù hợp để tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm, các sự kiện trong tháng 7/2024. Đồng thời, các cấp ủy cơ sở nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên các lĩnh vực, những vấn đề bức xúc, nổi cộm dư luận quan tâm; kịp thời phân tích, định hướng dư luận theo chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các chi, đảng bộ triển khai thực hiện.
 
Nơi nhận:                                                              
- TT Thành ủy (b/c),
- Các Ban xây dựng Đảng,
- Văn phòng Thành ủy,
- Trung tâm Chính trị thành phố,
- MTTQ và các đoàn thể CT-XH,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc,
- Lưu VP BTG.
TRƯỞNG BAN
 
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Đức Hiện
 
 
 
 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online34
Tất cả2741184