2024-05-27 09:07:09 Số lượt xem 571
THÀNH ỦY BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số  452 - CV/BTG
“V/v định hướng nội dung tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ tháng 6/2024”
         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 
 
  TP. Bắc Ninh, ngày 27 tháng 5 năm 2024
 
 
Kính gửi: Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy
 
 
Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Ninh định hướng nội dung tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 6/2024 với những nội dung chính như sau:
I- Nội dung trọng tâm công tác tuyên truyền
1. Tuyên truyền về kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 9 khoá XIII và diễn biến của Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV.
2. Tuyên truyền đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu, rộng về nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
3. Tiếp tục tuyên truyền đợt sinh hoạt tư tưởng “Đảng ta thật là vĩ đại” trong cán bộ, đảng viên và nhân dân và nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
4. Tuyên truyền việc quán triệt, triển khai Quy định 144- QĐ/TW ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới với những yêu cầu chính: Yêu nước, tôn trọng Nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm; gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời.
5. Tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền biển đảo; phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là đối với công tác tổ chức cán bộ và công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; làm rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới; khẳng định việc xử lý nghiêm minh cán bộ, trong đó có cán bộ cấp cao sai phạm là vì sự nghiệp chung, vì sự nghiêm minh về kỷ luật của Đảng, thượng tôn pháp luật của Nhà nước, sự trong sạch, vững mạnh và uy tín của Đảng, Nhà nước, ý nguyện của Nhân dân; định hướng dư luận theo quan điểm của Đảng, không để các thế lực phản động đưa các thông tin sai sự thật, kích động người dân.
6. Tuyên truyền việc quán triệt, triển khai Kết luận số 72- KL/TW ngày 23/02/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
7. Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 87- NQ/TU ngày 15/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng “Tỉnh Bắc Ninh an toàn giao thông”.
8. Tuyên truyền các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thành phố Bắc Ninh (08/8/1954 - 08/8/2024).
9. Tuyên truyền về kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024 từ thành phố đến cơ sở.
10. Tuyên truyền về Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bắc Ninh và Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên thành phố nhiệm kỳ 2024 - 2029.
11. Tuyên truyền về kết quả năm học 2023 - 2024 của ngành giáo dục thành phố; về kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 và kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2024 - 2025 trên địa bàn thành phố.
12. Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai Đề án tổng thể bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2019 - 2025; việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các Đề án xử lý ô nhiễm môi trường tại làng nghề các phường Phong Khê và Khắc Niệm.
13. Tuyên truyền về lộ trình, kế hoạch thực hiện và kết quả triển khai việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp phường trên địa bàn thành phố theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh; ổn định mọi mặt tình hình các địa phương cơ sở trước, trong và sau quá trình sáp nhập.
14. Tuyên truyền việc triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho nhân dân ở các khu vực ven đê Sông Cầu trên địa bàn thành phố sau sự cố sạt lở đất tại khu dân cư Vạn Phúc, phường Vạn An.
15. Tuyên truyền việc thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm mục tiêu an toàn cuộc sống cho nhân dân trong những tháng cao điểm mùa hè: An toàn không để xẩy ra các vụ ngộ độc thực phẩm; an toàn không để xẩy ra cháy nổ; an toàn không để xẩy ra các loại dịch bệnh; an toàn không để xẩy ra những thiệt hại trong mùa mưa bão.
16. Tuyên truyền về các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong tháng 6 như: Ngày Quốc tế Thiếu nhi (01/6); Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911); Ngày Môi trường Thế giới (05/6); Ngày thế giới tôn vinh những người hiến máu (14/6); Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6); Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6); Ngày Gia đình Việt Nam (28/6)...
II- Hình thức triển khai tuyên truyền
Cấp ủy các chi, đảng bộ căn cứ nội dung định hướng trong cuốn Thông tin sinh hoạt chi bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh và Công văn định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Thành ủy, triển khai tại buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 6/2024 để phổ biến tới cán bộ, đảng viên.
Trong công tác tuyên truyền, các địa phương, đơn vị chủ động lựa chọn nội dung sinh hoạt tư tưởng phù hợp để triển khai thực hiện. Đồng thời, các cấp ủy cơ sở nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên các lĩnh vực, những vấn đề bức xúc, nổi cộm dư luận quan tâm; kịp thời phân tích, định hướng dư luận theo đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các chi, đảng bộ triển khai thực hiện.
 
Nơi nhận:                                                              
- TT Thành ủy (b/c),
- Các Ban xây dựng Đảng,
- Văn phòng Thành ủy,
- Trung tâm Chính trị thành phố,
- MTTQ và các đoàn thể CT-XH,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc,
- Lưu VP BTG.
TRƯỞNG BAN
 
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Đức Hiện
 
 
 
 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online44
Tất cả2697025