2024-02-26 14:33:18 Số lượt xem 1257
THÀNH ỦY BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số  434 - CV/BTG
“V/v định hướng nội dung tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ tháng 3/2024”
        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 
 
  TP. Bắc Ninh, ngày 26 tháng 02 năm 2024
 
 
Kính gửi: Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy
 
 
Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Ninh định hướng nội dung tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 3/2024 với những nội dung chính như sau:
I- Nội dung trọng tâm công tác tuyên truyền
1- Tiếp tục tuyên tuyền việc triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII theo nội dung Kế hoạch số 75- KH/TU ngày 16/11/2023 của Ban Thường vụ Thành uỷ Bắc Ninh; vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII (theo nội dung Kế hoạch số 33- KH/BTG ngày 22/02/2024 của Ban Tuyên giáo Thành uỷ).
2- Tiếp tục tuyên truyền việc quán triệt, triển khai Kết luận số 01- KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII, Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chuyên đề năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững”.
3- Tiếp tục tuyên truyền việc quán triệt, triển khai thực hiện Chủ đề công tác năm 2024 của Đảng bộ thành phố về: “Tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tăng cường bảo vệ môi trường; phát triển kết cấu hạ tầng đô thị và văn hoá đồng bộ, hiện đại”.
4- Tuyên truyền về kết quả triển khai các hoạt động an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; khẳng định sự quan tâm của cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ Trung ương đến địa phương cơ sở đối với các đối tượng chính sách, hộ nghèo, người có công, công nhân lao động trên địa bàn thành phố.
5- Triển khai các hoạt động tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024); khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc là nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, qua đó khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của Chiến dịch Điện Biên Phủ; tôn vinh, tri ân sâu sắc tới các thế hệ người Việt Nam đã hy sinh xương máu và có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
6- Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 87- NQ/TU ngày 15/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng “Tỉnh Bắc Ninh an toàn giao thông”; Kế hoạch của thành phố về xây dựng các phường an toàn giao thông và xây dựng “Thành phố Bắc Ninh an toàn giao thông”.
7- Tiếp tục tuyên truyền việc tổ chức lễ hội Xuân Giáp Thìn ở cơ sở bảo đảm an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hoá của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương; gắn với thực hiện Nghị quyết số 71- NQ/TU ngày 29/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”; đồng thời phát huy giá trị di sản Dân ca quan họ Bắc Ninh.
8- Tuyên truyền về kết quả công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và những dấu ấn tích cực sau Lễ giao nhận quân năm 2024 của thành phố.
9- Tuyên truyền về Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc các phường nhiệm kỳ 2024 - 2029.
10- Tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước về việc thu hồi đất và giao đất; các nội dung liên quan đến Luật Đất đai sửa đổi; các quy định của pháp luật về thu hồi đất, văn bản pháp lý các dự án đang thực hiện, qua đó nhằm thực hiện thắng lợi quyết tâm chính trị của Đảng bộ và chính quyền thành phố về các dự án trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2024.
11- Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện Kết luận 739-KL/TU ngày 18/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc xử lý các trường hợp giao đất ở không đúng thẩm quyền; sử dụng đất lấn chiếm; tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn; Kết luận số 740-KL/TU ngày 12/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc thực hiện các dự án đất dân cư dịch vụ trên địa bàn.
12- Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai Đề án tổng thể bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2019 - 2025, về xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các Đề án xử lý ô nhiễm môi trường tại phường Phong Khê và phường Khắc Niệm.
13- Tuyên truyền về kết quả các hoạt động thi đua chào mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02); gắn với triển khai việc điều chỉnh thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng của y tế cơ sở; về công tác chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường, phòng, chống dịch, bệnh trong cộng đồng.
14- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là đối với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; định hướng dư luận theo quan điểm của Đảng; không để các thế lực phản động đưa các thông tin sai sự thật, kích động người dân.
II- Hình thức triển khai tuyên truyền
Cấp ủy các chi, đảng bộ căn cứ nội dung định hướng trong cuốn Thông tin sinh hoạt chi bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh và Công văn định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Thành ủy, triển khai tại buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 3/2024 để phổ biến tới cán bộ, đảng viên.
Trong quá trình thực hiện công tác tuyên truyền, các địa phương, đơn vị chủ động lựa chọn nội dung sinh hoạt tư tưởng phù hợp để tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong tháng 3/2024 như: Kỷ niệm 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế phụ nữ (08/3); Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3); kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024); Ngày thể thao Việt Nam (27/3),... và các ngày lễ, kỷ niệm khác.
Đồng thời, các cấp ủy cơ sở nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên các lĩnh vực, những vấn đề bức xúc, nổi cộm dư luận quan tâm; kịp thời phân tích, định hướng dư luận theo chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các chi, đảng bộ triển khai thực hiện.
 
 
Nơi nhận:                                                              
- TT Thành ủy (b/c),
- Các Ban xây dựng Đảng,
- Văn phòng Thành ủy,
- Trung tâm Chính trị thành phố,
- MTTQ và các đoàn thể CT-XH,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc,
- Lưu VP BTG.
TRƯỞNG BAN
 
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Đức Hiện
 
 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online29
Tất cả2572645