2024-03-26 09:22:43 Số lượt xem 1659
THÀNH ỦY BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số   437 - CV/BTG
“V/v định hướng nội dung tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ tháng 4/2024”
         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
  TP. Bắc Ninh, ngày 26 tháng 3 năm 2024
 
Kính gửi: Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy.
 
 
Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Ninh định hướng nội dung tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 4/2024 với những nội dung chính như sau:
I- Nội dung trọng tâm công tác tuyên truyền
1. Tuyên truyền, quán triệt, triển khai Chuyên đề năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững”; gắn với đẩy mạnh tuyên truyền, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác.
2. Tuyên truyền, quán triệt, triển khai đợt sinh hoạt chính trị năm 2024 về nội dung bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”.
3. Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024); khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc là nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, qua đó khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng; tôn vinh, tri ân sâu sắc tới các thế hệ người Việt Nam đã hy sinh xương máu và có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đấu tranh nhằm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là đối với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; định hướng dư luận theo quan điểm của Đảng; không để các thế lực phản động đưa các thông tin sai sự thật, kích động người dân.
5. Tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện Kế hoạch số 84- KH/TU ngày 12/3/2024 của Ban Thường vụ Thành uỷ về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thành phố Bắc Ninh (08/8/1954 - 08/8/2024).
6. Tuyên truyền, quán triệt các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực: Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.
7. Tiếp tục tuyên truyền việc quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới; tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 87- NQ/TU ngày 15/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng “Tỉnh Bắc Ninh an toàn giao thông”; Kế hoạch của thành phố về xây dựng các phường an toàn giao thông và xây dựng “Thành phố Bắc Ninh an toàn giao thông”.
8. Tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
9. Tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 05/2/2024 của Ban Bí thư Trung ương về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.
10. Tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước về việc thu hồi đất và giao đất; các nội dung liên quan đến Luật Đất đai sửa đổi; các quy định của pháp luật về thu hồi đất, văn bản pháp lý các dự án đang thực hiện, qua đó nhằm thực hiện thắng lợi chủ đề công tác năm, các quyết tâm chính trị của Đảng bộ và chính quyền thành phố về các dự án trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2024.
11. Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện Kết luận 739-KL/TU ngày 18/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc xử lý các trường hợp giao đất ở không đúng thẩm quyền; sử dụng đất lấn chiếm; tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn; Kết luận số 740-KL/TU ngày 12/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc thực hiện các dự án đất dân cư dịch vụ trên địa bàn.
12. Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai Đề án tổng thể bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2019 - 2025, về xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các Đề án xử lý ô nhiễm môi trường tại phường Phong Khê và phường Khắc Niệm.
13. Tuyên truyền về Hội khỏe Phù Đổng thành phố Bắc Ninh lần thứ X năm 2024, đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, nâng cao sức khoẻ, phát triển thể chất góp phần giáo dục toàn diện cho Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.
14. Tuyên truyền về kết quả Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc các phường; về các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ thành phố nhiệm kỳ 2024 - 2029.
15. Tuyên truyền về phong trào thi đua năm 2024 của thành phố với chủ đề “Tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; tăng cường bảo vệ môi trường; phát triển kết cấu hạ tầng đô thị và văn hóa đồng bộ, hiện đại”.
II- Hình thức triển khai tuyên truyền
Cấp ủy các chi, đảng bộ căn cứ nội dung định hướng trong cuốn Thông tin sinh hoạt chi bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh và Công văn định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Thành ủy, triển khai tại buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 4/2024 để phổ biến tới cán bộ, đảng viên.
Trong quá trình thực hiện công tác tuyên truyền, các địa phương, đơn vị chủ động lựa chọn nội dung sinh hoạt tư tưởng phù hợp để tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong tháng 4/2024 như: Kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng (02/4/1904 - 02/4/2024); ngày Quốc tế thể thao vì sự phát triển và hoà bình (06/4); ngày sức khoẻ thế giới (07/4); ngày sách Việt Nam (21/4); ngày Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch (18/4); ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), Quốc tế lao động (01/5),... và các ngày lễ, kỷ niệm khác.
Đồng thời, các cấp ủy cơ sở nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên các lĩnh vực, những vấn đề bức xúc, nổi cộm dư luận quan tâm; kịp thời phân tích, định hướng dư luận theo chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các chi, đảng bộ triển khai thực hiện.
 
Nơi nhận:                                                              
- TT Thành ủy (b/c),
- Các Ban xây dựng Đảng,
- Văn phòng Thành ủy,
- Trung tâm Chính trị thành phố,
- MTTQ và các đoàn thể CT-XH,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc,
- Lưu VP BTG.
TRƯỞNG BAN
 
 
(Đã ký)
 
Nguyễn Đức Hiện
 
 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online24
Tất cả2699908