2024-04-25 16:16:23 Số lượt xem 1550
THÀNH ỦY BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số  448 - CV/BTG
“V/v định hướng nội dung tuyên truyền
trong sinh hoạt chi bộ tháng 5/2024”
         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 
  TP. Bắc Ninh, ngày 25 tháng 4 năm 2024
 
 
Kính gửi: Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy
 
 
Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Ninh định hướng nội dung tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 5/2024 với những nội dung chính như sau:
I- Nội dung trọng tâm công tác tuyên truyền
1. Triển khai các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2024); gắn với tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai Chuyên đề năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững”; tuyên truyền, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác.
2. Tuyên truyền kết quả 03 năm thực hiện Kết luận số 01- KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về các phong trào thi đua ở các địa phương, đơn vị chào mừng các ngày lễ, các sự kiện lớn trong các năm 2024 và 2025, hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.
3. Tiếp tục tuyên truyền, triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”.
4. Tuyên truyền, triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung Tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
5. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024); khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng; tôn vinh, tri ân sâu sắc tới các thế hệ người Việt Nam đã anh dũng hy sinh và có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
6. Tiếp tục tuyên truyền, triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII theo nội dung Kế hoạch số 91-KH/TU ngày 23/3/2024 của Ban Thường vụ Thành uỷ Bắc Ninh.
7. Triển khai công tác tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thành phố Bắc Ninh (08/8/1954 - 08/8/2024) theo Kế hoạch số 84- KH/TU ngày 12/3/2024 của Ban Thường vụ Thành uỷ và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành uỷ.
8. Truyền truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924-  20/5/2024) - nhà lãnh đạo cấp cao có tư duy đổi mới và tầm trí tuệ cao của Đảng, người chiến sĩ cộng sản xuất sắc, trung thành, tận tụy, kiên trì chiến đấu vì lý tưởng cách mạng, vì độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc của Nhân dân.
9. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đấu tranh nhằm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là đối với công tác tổ chức cán bộ và công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; định hướng dư luận theo quan điểm của Đảng; không để các thế lực phản động đưa các thông tin sai sự thật, kích động người dân.
10. Tuyên truyền về chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 của thành phố; đưa công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; góp phần huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để tạo nguồn cải cách tiền lương, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn; tạo chuyển biến thực chất hơn trong nhận thức và hành động của các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
11. Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện Kết luận 739-KL/TU ngày 18/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc xử lý các trường hợp giao đất ở không đúng thẩm quyền; sử dụng đất lấn chiếm; tự ý chuyển mục đích sử dụng đất; Kết luận số 740-KL/TU ngày 12/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc thực hiện các dự án đất dân cư dịch vụ.
12. Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai Đề án tổng thể bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2019 - 2025; việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các Đề án xử lý ô nhiễm môi trường tại  phường Phong Khê và phường Khắc Niệm.
13. Tiếp tục tuyên truyền, triển khai kế hoạch của thành phố về đợt cao điểm tổng kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.
14. Tiếp tục tuyên truyền, triển khai có hiệu quả các chủ trương, biện pháp về phòng cháy, chữa cháy; về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025, quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể và quần chúng nhân dân trên địa bàn thành phố.
15. Tuyên truyền về Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bắc Ninh nhiệm kỳ 2024 - 2029.
II- Hình thức triển khai tuyên truyền
Cấp ủy các chi, đảng bộ căn cứ nội dung định hướng trong cuốn Thông tin sinh hoạt chi bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh và Công văn định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Thành ủy, triển khai tại buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 5/2024 để phổ biến tới cán bộ, đảng viên.
Trong quá trình thực hiện công tác tuyên truyền, các địa phương, đơn vị chủ động lựa chọn nội dung sinh hoạt tư tưởng phù hợp để tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm, các sự kiện lớn trong tháng 5/2024. Đồng thời, các cấp ủy cơ sở nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên các lĩnh vực, những vấn đề bức xúc, nổi cộm dư luận quan tâm; kịp thời phân tích, định hướng dư luận theo chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các chi, đảng bộ triển khai thực hiện.
 
Nơi nhận:                                                              
- TT Thành ủy (b/c),
- Các Ban xây dựng Đảng,
- Văn phòng Thành ủy,
- Trung tâm Chính trị thành phố,
- MTTQ và các đoàn thể CT-XH,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc,
- Lưu VP BTG.
TRƯỞNG BAN
 
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Đức Hiện
 
 
 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online32
Tất cả2698470