2020-03-16 08:06:45 Số lượt xem 1365
Trong những năm qua, thành phố Bắc Ninh liên tục đạt nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể đã có nhiều tiến bộ vượt bậc. Đảng bộ thành phố nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên; đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng phát triển về số lượng và nâng cao về chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, tạo niềm tin và cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân chung sức, đồng lòng xây dựng thành phố ngày càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại, phát triển bền vững.
  Năm 2019, là năm tập trung cao thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020. Dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã phát huy được tinh thần tập thể đoàn kết, thống nhất, năng động, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm cao trong việc triển khai các nhiệm vụ chính trị, qua đó thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể gắn với chủ đề công tác năm “Toàn dân chung tay hành động vì môi trường sạch, nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị và đời sống văn hóa của nhân dân” và 5 quyết tâm chính trị cùng với 16 mục tiêu chủ yếu đã đề ra.
 Thành phố Bắc Ninh về đêm
Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố tiếp tục chọn chủ đề công tác năm “Toàn dân chung tay hành động vì môi trường sạch; nâng cao chất lượng hạ tầng, mỹ quan đô thị và đời sống văn hóa nhân dân” và lựa chọn thực hiện 5 quyết tâm chính trị: Chỉ đạo thành công Đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; Hoàn thành 02 công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh và 07 công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025; Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học đảm bảo 100% trường học công lập đạt chuẩn quốc gia mức độ I và 90% trường Mầm non, 88% trường Tiểu học, 20% trường THCS đạt chuẩn quốc gia mức độ II, phấn đấu chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn dẫn đầu toàn tỉnh; Triển khai đầu tư xây dựng 23 bãi, điểm đỗ xe đã có văn bản cho phép khảo sát địa điểm, với tổng diện tích 6,36ha; Chuyển đổi mô hình hoạt động và đầu tư xây dựng mới từ 1 đến 2 chợ truyền thống trên địa bàn.
Để thực hiện các quyết tâm trên, Đảng bộ Thành phố chủ trương đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trong đó chú trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh với một số giải pháp cụ thể sau:
Một là: Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần quan trọng xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong bối cảnh các thế lực thù địch đẩy mạnh thực hiện các âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, nhất là những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, liên quan đến công tác nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; kịp thời định hướng dư luận theo quan điểm của Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).
Hai là: Tập trung làm tốt công tác tổ chức cán bộ, chính sách cán bộ, công tác tổ chức cơ sở Đảng và phát triển đảng viên. Nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của chi bộ. Tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, thực sự tiền phong gương mẫu, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Ba là: Tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Tập trung triển khai thực hiện các các văn bản quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng các cấp. Giải quyết kịp thời các đơn thư tố cáo thuộc thẩm quyền đảm bảo đúng quy định của Đảng, hạn chế đơn thư tái tố. Đồng thời đôn đốc việc giải quyết đơn thư của công dân đã chuyển các cơ quan chức năng theo thẩm quyền xem xét. Tập trung xem xét, giải quyết những đơn thư, tố cáo liên quan những đồng chí dự nguồn tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025.
Bốn là: Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả của hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở đối với nhiệm vụ công tác dân vận. Nâng cao chất lượng hoạt động của khối dân vận các phường và tổ dân vận các khu phố, trọng tâm là phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Đổi mới nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong việc thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; cuộc vận động “Vì thành phố Bắc Ninh sạch”; chương trình “10 phút góp phần làm sạch thành phố”; mô hình "Tổ nhân dân tự quản vệ sinh môi trường ở các khu dân cư.
Năm là: Tập trung chỉ đạo thực hiện các phương án đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị, nhất là các vấn đề liên quan Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, công tác cải cách tư pháp. Thực hiện tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án dân sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không xử oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm.
Sáu là: Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội, hướng mạnh mọi hoạt động về cơ sở và địa bàn dân cư, sát với yêu cầu thực tiễn và các nhiệm vụ chính trị của địa phương; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; không tham gia vào các "điểm nóng" và khiếu kiện đông người, vượt cấp. Nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và hiệu quả, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát các hoạt động của các cơ quan nhà nước, góp phần cùng cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần nhân dân.
Bước sang năm 2020 - năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, đồng thời là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và có nhiều ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước. Với ý nghĩa quan trọng đó, cả hệ thống chính trị Thành phố cần tập trung nỗ lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị với một khí thế thi đua sôi nổi và tinh thần quyết tâm cao ngay từ những ngày đầu năm mới./.
 
Vũ Chí Kiên
Phó Bí thư thường trực Thành ủy,
Chủ tịch HĐND Thành phố
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online13
Tất cả2497859