2024-04-04 14:38:36 Số lượt xem 440

ĐẢNG BỘ TỈNH BẮC NINH
THÀNH ỦY BẮC NINH
*
    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
TP. Bắc Ninh, ngày  12  tháng 3 năm 2024
 
Số  84 - KH/TU
 
     
KẾ HOẠCH
Tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Thành phố Bắc Ninh
(08/8/1954 - 08/8/2024)
-----
 
Ban Thường vụ Thành uỷ Bắc Ninh xây dựng kế hoạch tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thành phố (08/8/1954 - 08/8/2024), cụ thể như sau:
I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Thông qua các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thành phố, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Ninh lần thứ XXII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
2. Nâng cao nhận thức trong Đảng bộ, trong hệ thống chính trị và Nhân dân về ý nghĩa lịch sử của ngày giải phóng thành phố Bắc Ninh; về truyền thống anh hùng cách mạng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang thành phố qua các thời kỳ kháng chiến của dân tộc; trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; trong công cuộc đổi mới đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thông qua các hoạt động tổ chức kỷ niệm, tăng cường giáo dục cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống đấu tranh cách mạng của thành phố Bắc Ninh anh hùng.
3. Các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thành phố cần được tổ chức một cách thiết thực, trang trọng, đạt hiệu quả cao; song phải tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy tinh thần đoàn kết trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân; tăng thêm niềm tin và ý chí quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ năm 2024, củng cố vững chắc thế và lực để bước tới năm 2025 - năm tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước ta phồn vinh, hạnh phúc.
II- NỘI DUNG
1. Tuyên truyền về ngày giải phóng thành phố Bắc Ninh, về những chiến công của Đảng bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố trong kháng chiến chống thực dân Pháp; kháng chiến chống đế quốc Mỹ; trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và trong công cuộc đổi mới đất nước. Ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang, giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước và cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ.
2. Kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thành phố gắn với thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của thành phố và cơ sở; tập trung triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ từ nay đến cuối nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ các cấp; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với Chuyên đề năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững”.
3. Động viên, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, cổ vũ tinh thần quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh năm 2024, tạo những tiền đề vững chắc để bước vào năm 2025, năm tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
4. Căn cứ vào tình hình thực tiễn, thành phố và các địa phương, đơn vị tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao; các chương trình giao lưu, tọa đàm; các hội thi, cuộc thi với những hình thức đa dạng, phong phú kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thành phố, hướng tới kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2024). Chú trọng việc phát hiện, tuyên truyền nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.
III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng kế hoạch tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thành phố; thành lập Ban chỉ đạo do đồng chí Bí thư Thành ủy làm Trưởng ban và các Tiểu ban nhằm phục vụ chương trình Lễ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thành phố.
2. Giao UBND thành phố chủ trì, phối hợp với Thường trực HĐND thành phố; các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy, Trung tâm Chính trị; MTTQ và đoàn thể nhân dân thành phố; các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thành phố với những nội dung trọng tâm sau:
2.1- Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thành phố (tổ chức buổi Lễ kỷ niệm gắn với chương trình nghệ thuật đặc biệt và màn bắn pháo hoa hoặc pháo bông tầm cao chào mừng).
2.2- Kế hoạch tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm trong cán bộ và nhân dân thành phố chào kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thành phố, tổ chức tổng kết đợt thi đua gắn với Lễ biểu dương vinh danh 70 công dân thành phố Bắc Ninh tiêu biểu.
2.3- Kế hoạch triển khai các hoạt động tuyên truyền trọng tâm phục vụ công tác tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thành phố, bao gồm:
+ Các chương trình, cuộc thi văn hoá, văn nghệ; các giải thi đấu thể dục thể thao.
+ Trang trí panô, áp phích, băng, cờ, khẩu hiệu từ thành phố đến cơ sở.
+ Hoạt động trưng bày, triển lãm về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
+ Tái bản Sổ tay du lịch “Thành phố Bắc Ninh - miền Quan họ”.
+ Xây dựng phim tài liệu “thành phố Bắc Ninh 70 năm xây dựng và phát triển”.
+ Chương trình phối hợp với các cơ quan báo, đài của Trung ương và của tỉnh tuyên truyền về kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thành phố.
+ Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tin bài trên hệ thống truyền thông của thành phố và cơ sở về thành tựu 70 năm xây dựng và phát triển thành phố.
2.4- Kế hoạch phối hợp với các sở, ngành chức năng của tỉnh trong việc tổ chức các hoạt động đường phố (kinh tế đêm, tuyến phố chuyên doanh, phố đi bộ); các hoạt động giao lưu thương mại; các chương trình giao lưu văn hóa di sản Dân ca Quan họ Bắc Ninh nhằm thúc đẩy sự hợp tác phát triển bền vững của thành phố.
2.5- Kế hoạch tổ chức các chương trình phối hợp với các đơn vị bạn (trong và ngoài nước) triển khai hoạt động quảng bá tuyên truyền về thành phố Bắc Ninh trước, trong và sau dịp kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thành phố.
2.6- Kế hoạch triển khai các mặt công tác bảo đảm trước, trong và sau dịp kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thành phố, bao gồm:
+ Về bảo đảm công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường.
+ Về bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông.
+ Về bảo đảm an toàn thực phẩm.
+ Về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy.
2.7- Kế hoạch tổ chức khởi công và hoàn thành các công trình trọng điểm để phục vụ việc triển khai gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thành phố.
2.8- Kế hoạch công tác đền ơn đáp nghĩa; quan tâm thăm hỏi, động viên các đối tượng chính sách, người có công, nhất là các cán bộ kháng chiến của thành phố và các gia đình đã “nuôi giấu”, bảo vệ cán bộ cách mạng trong thời kỳ kháng chiến.
2.9- Kế hoạch hỗ trợ, giúp đỡ các địa phương là cơ sở kháng chiến của thành phố để phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời chăm lo đời sống vật chất tinh thần của nhân dân vùng căn cứ kháng chiến.
2.10- Kế hoạch bố trí ngân sách bảo đảm công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thành phố.
3. Thường trực HĐND thành phố, các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy, Trung tâm Chính trị thành phố có nhiệm vụ cụ thể hóa việc thực hiện kế hoạch này; đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, theo dõi, đôn đốc các đơn vị liên quan trong các hoạt động tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thành phố theo quy định.
4. Ban Tuyên giáo Thành uỷ hướng dẫn các chi, đảng bộ trực thuộc Thành uỷ; MTTQ và các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thành phố; triển khai đề cương tuyên truyền phản ánh những thành tựu đạt được của thành phố sau 7 thập kỷ, đặc biệt là những kết quả đạt được trong công cuộc đổi mới; chỉ đạo đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng trong kỳ sinh hoạt chi bộ cơ sở tháng 7 và tháng 8 năm 2024 về 70 năm ngày giải phóng thành phố.
5. Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, phối hợp với Trung tâm Chính trị thành phố tham mưu với Ban Thường vụ Thành ủy triển khai kế hoạch phát triển đảng viên mới “Lớp đảng viên chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thành phố Bắc Ninh”.
6. Trung tâm Chính trị thành phố phối hợp với Đảng bộ Công an thành phố mở Lớp sơ cấp lý luận chính trị cho cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang gắn với công tác tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thành phố; đồng thời phối hợp với ngành giáo dục & đào đạo, các đơn vị giáo dục trên địa bàn triển khai đợt tuyên truyền cao điểm trong quý II/2024 về truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển thành phố đến học sinh, sinh viên.
7. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố có nhiệm vụ cụ thể hóa việc thực hiện kế hoạch này; đồng thời tổ chức các hoạt động thiết thực, phát động các phong trào thi đua, tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thành phố; lựa chọn đoàn viên, hội viên ưu tú ở cơ sở là những quần chúng tích cực để giới thiệu nguồn phát triển đảng viên; triển khai kế hoạch phát triển đoàn viên, hội viên mới trong dịp chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thành phố Bắc Ninh.
8. Ban Thường vụ Thành đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thành phố nhằm tăng cường công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Chủ trì phối hợp với Phòng Giáo dục & đào tạo thành phố tổ chức “Cuộc thi tìm hiểu Lịch sử thành phố Bắc Ninh” trong đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên; tổ chức Chương trình ngày hội tuổi trẻ chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thành phố.
9. Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành uỷ có nhiệm vụ cụ thể hóa việc thực hiện kế hoạch này; đồng thời tổ chức có hiệu quả các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thành phố Bắc Ninh ở địa phương, đơn vị cơ sở, báo cáo kết quả triển khai về Thường trực Thành ủy (qua Ban Tuyên giáo Thành ủy và Văn phòng Thành ủy) ngay sau đợt kỷ niệm.
Kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thành phố là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt của Đảng bộ thành phố Bắc Ninh trong năm 2024, Ban Thường vụ Thành uỷ yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện kế hoạch này.
Giao các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên khóa XXII chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc được phân công phụ trách về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thành phố tại cơ sở; gắn với việc theo dõi, đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024.
Giao Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Văn phòng Thành uỷ thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, báo cáo kết quả về Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ theo quy định.
 
Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ (báo cáo),
- Ban Tuyên giáo, Văn phòng Tỉnh ủy (báo cáo),  
- TT Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố,
- Các phòng, ban, ngành, tổ chức CT-XH thành phố,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy,
- Các đồng chí Thành ủy viên khóa XXII,
- Lưu Văn phòng Thành ủy.              
 
 T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ
 
 
(Đã ký)
 
 
Tạ Đăng Đoan
 
 
 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online34
Tất cả2743755