2019-02-18 09:56:52 Số lượt xem 2402
 
THÀNH ỦY  BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số:  29    -  HD/BTG
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
TP. Bắc Ninh, ngày 16   tháng 01 năm 2019
HƯỚNG DẪN
Tuyên truyền điển hình tiêu biểu
học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 
Thực hiện Kế hoạch số 236- KH/BTGTW ngày 23/10/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Kế hoạch số 16- KH/TU ngày 16/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 47-HD/BTGTU ngày 29/10/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh;
Thực hiện Chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Bắc Ninh, Ban Tuyên giáo Thành ủy xây dựng hướng dẫn tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tuyên truyền điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các tổ chức cơ sở  Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và các lĩnh vực khác.
- Tuyên truyền làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.
2. Yêu cầu
- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng, có hệ thống, thường xuyên, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động.
- Đưa việc tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình công tác tuần, tháng, quý của cấp ủy, cơ quan, đơn vị; bảo đảm tính chuẩn xác, thuyết phục, sinh động, tránh hình thức.
- Việc tuyên truyền điển hình tiên tiến phải gắn kết chặt chẽ với tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và các phong trào thi đua của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị.
II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
Tuyên truyền điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả, bài học kinh nghiệm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các tổ chức Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội, cơ quan, đơn vị. Kết hợp giới thiệu và quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về  chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được tôn vinh khen thưởng.
III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
Sử dụng linh hoạt các loại hình, phương tiện tuyên truyền cho phù hợp với tình hình của địa phương, đơn vị, tập trung vào một số hình thức chủ yếu sau:
1. Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng
- Đài Phát thanh thành phố, Cổng thông tin điện tử thành phố, Trang Thông tin điện tử Thành ủy, Bản tin thành phố, hệ thống đài truyền thanh cơ sở thường xuyên xây dựng các tin, bài, duy trì chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về các nội dung trong mục II.
- Đài Phát thanh thành phố mỗi năm xây dựng 01 phóng sự về kết quả thực hiện Chỉ thị 05 và những điển hình tiêu biểu học tập, làm theo Bác để phát hành vào dịp sơ kết hàng năm; phối hợp với ban tuyên giáo đảng ủy các xã, phường, các cơ quan, đơn vị để xây dựng các nội dung tuyên truyền các điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả.
- Ban Tuyên giáo Đảng ủy các xã, phường, các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội giới thiệu gương điển hình; phối hợp xây dựng tin, bài, chương trình để tuyên truyền rộng rãi; có các hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời các điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn tại các hội nghị, hội thảo, giao ban của cơ quan, đơn vị...
2. Tuyên truyền thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng
- Định kỳ hằng quý, các chi, đảng bộ cung cấp danh sách và những  thành tích của các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình cho đội ngũ báo cáo viên. Mời những điển hình tiêu biểu báo cáo tại Hội nghị thông tin các cấp.
- Lồng ghép tuyên truyền những tấm gương học tập, làm theo Bác trong các buổi tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nói chuyện thời sự ở cơ sở hoặc trong các buổi sinh hoạt, hội họp của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể nhân dân.
- Đăng tin, viết bài về các điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên Trang Thông tin điện tử Thành ủy, Cổng thông tin điện tử thành phố, cuốn Bản tin thành phố và các ấn phẩm xuất bản của các cơ quan, đơn vị.
3. Tổ chức gặp mặt, giao lưu, trao đổi, biểu dương điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Các chi, Đảng bộ trực thuộc Thành ủy; các ban, ngành, đoàn thể, các trường học tùy điều kiện thực tế, tổ chức gặp mặt, giao lưu, trao đổi, biểu dương về điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để nhân rộng điển hình, đồng thời cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ tham gia hưởng ứng. Từ những tấm gương thực tiễn đó góp phần củng cố thêm niềm tin, tạo động lực thúc đẩy mọi người học tập và làm theo Bác.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ các nội dung nêu trên, đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố; các chi, Đảng bộ trực thuộc Thành ủy xây dựng Kế hoạch tuyên truyền từ nay đến hết năm 2020 phù hợp với đặc thù của địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả.
2. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; Ban Tuyên giáo các xã, phường; các chi, đảng bộ trực thuộc định kỳ hàng quý có thông báo các điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về Ban tuyên giáo Thành ủy để tổng hợp báo cáo Thường trực Thành ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy./.
 
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực Thành ủy; HĐND; UBND TP (b/c);
- MTTQ và các đoàn thể TP (p/h/t/h);
- Ban Tuyên giáo các xã, phường (t/h);
- Các chi, đảng bộ trực thuộc (t/h);
- Lưu BTG.
TRƯỞNG BAN
 
 
 
 
 
Nguyễn Mạnh Hiếu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online61
Tất cả2704271