2018-06-25 08:57:49 Số lượt xem 17831
MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO,
PHONG CÁCH LÀM VIỆC CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU
 
1-Nhóm giải pháp nâng cao nhận thức, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống
- Việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên  là cơ sở quan trọng hàng đầu để xây dựng phong cách công tác của cán bộ, đảng viên. Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bao gồm các chuyên đề thực hiện các Chỉ thị 23-CT/TW ngày 27-3-2003 của Ban Bí thư khóa IX; Chỉ thị 06-CT/TW ngày 07-11-2006 của Bộ Chính trị khóa X; Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị khóa XI và Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII, tập trung trong chuyên đề năm 2016 “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
- Phong cách công tác, phong cách lãnh đạo của cán bộ, đảng viên có liên quan trực tiếp đến nhận thức đầy đủ về nghĩa vụ, trách nhiệm cá nhân trước Đảng, trước nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Bác Hồ đã từng dạy: cán bộ to hay nhỏ cũng đều là nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao cho, đều phải mang hết sức để hoàn thành. Trong quá trình học tập cần gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, bàn bạc về các giải páp để nâng cao chất lượng  và hiệu quả giải quyết công việc. Có như vậy, việc học mới đi đôi với hành, góp phần trực tiếp vào việc đổi mới phong cách công tác, nâng cao hiệu quả hoạt động lãnh đạo, quản lý của mỗi cá nhân, nhất là người lãnh đạo, người đứng đầu.
- Trong chuyên đề, nội dung xây dựng phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo theo tư tưởng Hồ Chí Minh với 3 phương diện: Một là, các nội dung cơ bản của phong cách Hồ Chí Minh; Hai là, những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phong cách công tác của cán bộ, đảng viên, công chức; Ba là, những chỉ dạy của Hồ Chí Minh về phong cách lãnh đạo của cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu trong các tổ chức đảng, cơ quan quản lý nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.
- Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh không phải là sự bắt chước, thực hành một cách máy móc, mà cần vận dụng đúng đắn, sáng tạo vào điều kiện lịch sử cụ thể, phù hợp với những đặc điểm của mỗi người. Mục tiêu cao nhất của học tập và làm theo phong cách của Bác là hiệu quả công tác, thực hiện tốt nhất chức trách và nhiệm vụ của mình.
- Nội dung học tập trong chuyên đề cần làm rõ sự cần thiết học tập làm theo phong cách Hồ Chí Minh, vai trò của phong cách Hồ Chí Minh trong trong công tác xây dựng Đảng, bao gồm cả phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng và xã hội hiện nay. Việc học tập để nâng cao nhận thức cho đảng viên phải được tiến hành thường xuyên, là trách nhiệm của mọi tổ chức đảng, được đưa vào nội dung sinh hoạt thường kỳ của mỗi tổ chức đảng, mỗi tổ chức đoàn thể và cơ quan, đơn vị.
2. Nhóm giải pháp về trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong xây dựng phong cách công tác theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Đối với các tổ chức đảng: Các chi bộ  tổ chức học tập, nghe báo cáo, nghiên cứu, trao đổi, thảo luận kỹ nội dung phong cách Hồ Chí Minh và những lời dạy của Người về phong cách công tác của cán bộ, đảng viên, công chức, cán bộ lãnh đạo các cấp. Trong quá trình thảo luận tại chi bộ, cần đưa vào nội dung trao đổi, thảo luận yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, phương hướng, nội dung, nhiệm vụ đổi mới phong cách công tác theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Qua nội dung sinh hoạt không chỉ để củng cố tính đảng, khơi dậy lòng nhiệt tình, sự hăng say, nhiệt huyết, mà còn định hướng đúng cho việc đổi mới phong cách công tác, góp phần nâng cao hiệu quả công tác của tập thể và mỗi cá nhân. Trong tổ chức học tập, các tổ chức đảng xây dựng cơ chế, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia góp ý với Đảng; phát huy vai trò giám sát của nhân dân, của báo chí, công luận đối với việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách công tác  của cán bộ, đảng viên.
Đối  với các cơ quan quản lý nhà nước: -Nội dung học tập, vận dụng phong cách Hồ Chí Minh trong đổi mới phong cách công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức trong bộ máy quản lý nhà nước là thực hiện đúng các quy định về chức trách nhiệm vụ, quy trình giải quyết công việc và đạo đức công vụ. Sau khi đọc bản Tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam hơn một tháng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có thư gửi cho các kỳ, bộ và làng, xác định phong cách công tác của người cán bộ cách mạng là “Việc gì có lợi cho dân ta phải hết sức làm. Việc gì có hại cho dân ta phải hết sức tránh”. Đạo đức công vụ lớn nhất là “trung với nước, hiếu với dân”, “dĩ công, vi thượng” “phụng công, thủ pháp”. Trong điều kiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng và xã hội hiện nay, thực hiện đạo đức công vụ, đổi mới phongcách công tác phải lấy đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tự diễn biến trong nội bộ, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân làm tiêu chí đánh giá.
Đối với các Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội: Trước hết, trách nhiệm của các tổ chức đảng phải lãnh đạo các tổ chức quần chúng tham gia vào việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trong đó có đổi mới phong cách lãnh đạo của Đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên và người đứng đầu với tổ chức mặt trận và các đoàn thể chính trị. Phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng trong xây dựng phong cách công tác của cán bộ, đảng viên. Thực tiễn đã chứng tỏ, ở đâu tổ chức đảng gắn bó với quần chúng, vai trò của quần chúng được phát huy thì tổ chức đảng được củng cố, kiện toàn, phát triển, đội ngũ cán bộ, đảng viên trưởng thành, phong cách công tác củac án bộ hướng đến phục vụ tốt cho nhân dân…
Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong học tập, rèn luyện theo phong cách Hồ Chí Minh: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng phong công tác là nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng. Đối với mỗi cán bộ, đảng viên, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu phải có phong cách công tác dân chủ, quần chúng, khoa học và nêu gương. Để làm tốt việc đó, mỗi người tự mình xác định rõ, vững vàng về lập trường tư tưởng chính trị, rèn luyện cái tâm trong sáng, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, tích luỹ kinh nghiệm từ thực tiễn, hoàn thiện nhân cách người cán bộ, đảng viên. Chỉ có như vậy, mới xứng đáng với vai trò lãnh đạo, vừa là người đày tớ thật trung thành của nhân dân.
3. Nhóm giải pháp tăng cường kiểm tra, đôn đốc
- Để đổi mới phong cách công tác, phong cách lãnh đạo phải có quy định thật rõ quyền hạn và trách nhiệm, đảm bảo lợi ích chính đáng đi đôi với kiểm soát quyền lực. Trên cơ sở đó, làm tốt công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên công chức. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “kiểm tra có tác dụng thúc đẩy và giáo dục đảng viên và cán bộ làm trọn nhiệm vụ đối với Đảng, đối với Nhà nước, làm gương mẫu tốt cho nhân dân. Do đó mà góp phần vào việc củng cố Đảng về tư tưởng, về tổ chức”.
- Thực hiện các quy định chung, đảng uỷ các cấp cần có nghị quyết lãnh đạo đúng và thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát, trong đó có nội dung về phong cách công tác, phong cách lãnh đạo của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là ủy viên cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, chủ tịch, người đứng đầu.
- Trong xây dựng phong cách công tác, phong cách lãnh đạo cũng rất cần tăng cường hơn nữa tính nghiêm minh của kỷ luật đảng và pháp luật của Nhà nước. Xử lý kịp thời, nghiêm minh, công khai những cán bộ, đảng viên vi phạm phong cách làm việc, dù ở cương vị, chức trách nào không chỉ để giáo dục, răn đe đối với mọi cán bộ, đảng viên, mà còn góp phần lấy lại niềm tin của nhân dân.
- Xây dựng phong cách công tác, phong cách lãnh đạo cần tiếp tục thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương. Cần cụ thể hóa cách thức thực hiện Quy định 101-QĐ/TW theo các chức trách, cương vị công tác, lấy đơn vị là chi bộ để tiến hành kiểm tra hằng tháng, cùng nhau góp ý và tạo điều kiện thực hiện. Đó cũng là giải pháp để đổi mới và nâng cao hiệu quả của phong cách công tác, phong cách lãnh đạo.
4. Nhóm giải pháp về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy mặt tích cực, đấu tranh với mặt tiêu cực
- Sau khi thành lập chính quyền mới được 2 năm, tháng 10-1947, trong điều kiện rất khẩn trương của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn dành thời gian để viết cuốn sách “Sửa đổi lối làm việc”, cuốn sách “khai tâm” cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức của chính quyền mới về phong cách công tác, phong cách lãnh đạo. “ Sửa đổi lối làm việc” đã trở thành sách “gối đầu giường”, nội dung tuyên truyền chủ yếu về phong cách công tác, phong cách lãnh đạo của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức. Đẩy mạnh tuyên truyền về phong cách công tác, phong cách lãnh đạo là thực hiện đúng theo các chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Chỉ thị 05-CT/TW cũng như các chỉ thị khác của Bộ Chính trị trong những khóa trước đây về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đều xác định vai trò quan trọng và yêu cầu phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các nội dung và kết quả thực hiện Chỉ thị trong Đảng và xã hội.  Các cơ quan thông tin đại chúng cần quan tâm đúng mức đến các hoạt động tuyên truyền về nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, duy trì thường xuyên với các nội dung phong phú cập nhật về xây dựng phong cách công tác, phong cách lãnh đạo trong Đảng và hệ thống chính trị.
- Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng chương trình, kế hoạch đề tài cho các hội nghị báo cáo viên, cung cấp nội dung, định hướng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên của các cấp ủy tuyên truyền về đổi mới phong cách công tác, phong cách lãnh đạo theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong Đảng và hệ thống chính trị hiện nay. 
Xây dựng phong cách công tác, phong cách lãnh đạo của cán bộ, đảng viên, công chức, nhất là người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có vai trò to lớn trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Đó còn là một trong những biện pháp quan trọng để góp phần ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng và xã hội, một nguy cơ lớn đối với Đảng và sự nghiệp cách mạng ở nước ta hiện nay.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng và nhân dân ta những giá trị to lớn và quý báu về phong cách công tác, phong cách lãnh đạo. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh xây dựng phong cách công tác, phong cách lãnh đạo của cán bộ, đảng viên, công chức, người đứng đầu tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp - chủ đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2018 - là nhiệm vụ quan trọng cần được quan tâm lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt ở tất cả các ngành, các cấp thuộc hệ thống chính trị, tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân./.
Ban Tuyên giáo Thành ủy sưu tầm, tổng hợp
Video
Thống kê truy cập
Đang online55
Tất cả2763600