2018-03-07 16:44:00 Số lượt xem 10625
THÀNH ỦY BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số:  25 -HD/BTG
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
Bắc Ninh, ngày  26 tháng 02  năm 2018
 
 
HƯỚNG DẪN
Xây dựng bản đăng ký làm theo của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu
trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề 2018
 
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện Hướng dẫn số 52-HD/BTGTW ngày 20/11/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Hướng dẫn số 31-HD/BTGTU ngày 12/12/2017 của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy về học tập chuyên đề 2018;
Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn xây dựng bản đăng ký làm theo của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu theo chuyên đề 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"  như sau:
1. Mục đích, yêu cầu
     - Xây dựng và thực hiện phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, phong cách lãnh đạo của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt của thành phố đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; phong cách lãnh đạo dân chủ nhưng quyết đoán, sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng người tài, xây dựng đội ngũ cán bộ có phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, năng động, sáng tạo, nêu gương…
     - Người đứng đầu và các cán bộ, đảng viên phải gương mẫu xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên theo chức năng, nhiệm vụ của mình, xây dựng và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch làm theo với chi bộ hoặc với tập thể cơ quan, đơn vị nơi công tác. Lấy kết quả học tập và làm theo là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng cuối năm.
2. Gợi ý một số nội dung đăng ký theo chuyên đề 2018
2.1. Một số nội dung cơ bản của chuyên đề 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
* Phong cách, tác phong công tác của người cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh:
- phong cách dân chủ, quần chúng.
- phong cách làm việc khoa học, thiết thực, cụ thể.
- phong cách nêu gương, nói đi đôi với làm
* Phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ lãnh đạo theo tư tưởng Hồ Chí Minh:
- Phong cách dân chủ nhưng quyết đoán, sâu sắc.
- phong cách khéo dùng người, trọng dụng người tài.
- phong cách làm việc cách mạng, khoa học, năng động sáng tạo
2.2. Yêu cầu của bản đăng ký
* Một bản đăng ký làm theo của tập thể, cá nhân cần đảm bảo 3 nội dung chính:
- nội dung đăng ký
- giải pháp thực hiện
- thời gian hoàn thành (có mẫu kèm theo)
*Các nội dung đăng ký của tập thể cần: xác định rõ và lựa chọn những nội dung đột phá, vấn đề bức xúc cần tập trung giải quyết liên quan tới phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên để tập trung giải quyết, gắn với kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các phong trào thi đua; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) – một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
* Các nội dung đăng ký của cá nhân cần: gắn với vị trí, nhiệm vụ được phân công, vấn đề lựa chọn phải cụ thể, thiết thực, dễ nhớ, dễ làm, tránh hình thức.
Đối với cá nhân là người đứng đầu, liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo trong phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo, quản lý, chọn nội dung cụ thể để đăng ký, thực hiện, cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ.
4. Tổ chức thực hiện
4.1. Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy
- Các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch làm theo của tập thể theo nội dung chuyên đề 2018, trong đó xác định rõ và lựa chọn những nội dung đột phá, vấn đề bức xúc cần tập trung giải quyết liên quan tới phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên để tập trung giải quyết.
- Các chi, đảng bộ định kỳ tổ chức sinh hoạt về những nội dung có liên quan trực tiếp tới việc thực hiện đăng ký làm theo gắn với nhiệm vụ chính trị của chi bộ, đảng bộ; thảo luận, trao đổi về kết quả làm theo và các giải pháp khắc phục những hạn chế, báo cáo với cấp ủy cấp trên.
- Định kỳ tổ chức kiểm điểm đánh giá việc làm theo Chỉ thị, kết hợp phát hiện và biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Cấp ủy đảng các cấp chịu trách nhiệm kiểm tra định kỳ, đôn đốc, báo cáo kết quả học tập, làm theo với cấp ủy cấp trên.
4.2. Các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, đảng viên
- Trên cơ sở tài liệu hướng dẫn, gắn với vị trí, nhiệm vụ được phân công, mỗi đồng chí lãnh đạo, cán bộ, đảng viên lựa chọn một số vấn đề trọng tâm và đăng ký làm theo sao cho việc học tập và làm theo Bác mang tính thiết thực, dễ nhớ, dễ làm, tránh hình thức.
- Các đồng chí Thành ủy viên, ủy viên Ban Chấp hành các chi, đảng bộ, bí thư cấp uỷ, cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị lựa chọn một số nội dung cụ thể và xây dựng kế hoạch cá nhân về làm theo Bác trong xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ lãnh đạo và gương mẫu trong việc học tập và làm theo, làm gương cho cán bộ, đảng viên, quần chúng noi theo.
- Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch làm theo Bác trong xây dựng phong cách tác phong công tác của cán bộ, đảng viên và tự giác làm theo, báo cáo kết quả với cấp uỷ hoặc chi bộ, cơ quan, đơn vị nơi công tác, là cơ sở để kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm.
4.3. Thời gian hoàn thành và nơi lưu bản đăng ký
- Thời gian hoàn thành bản đăng ký: Trong tháng 3 năm 2018.
- Các bản đăng ký làm theo của tập thể các chi, đảng bộ trực thuộc; của các đồng chí Thành ủy viên, trưởng, phó các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể nộp về Ban Thường vụ Thành ủy (qua Ban Tuyên giáo);
- Các bản đăng ký làm theo của các cán bộ, đảng viên lưu tại nơi sinh hoạt đảng để theo dõi, làm căn cứ kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm.
5. Kiểm tra, giám sát
- Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện đăng ký làm theo, qua đó, biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Các chi, đảng bộ cần thực hiện tốt việc lưu giữ hồ sơ về Chỉ thị 05, phục vụ cho công tác tự kiểm tra và công tác kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất của thành phố.
Hồ sơ gồm có:
1. Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 05
2. Bản thu hoạch sau khi học tập Chỉ thị
(nội dung số 1, 2 đã triển khai sau Hội nghị quán triệt thực hiện Chỉ thị 05 năm 2016)
3. Các bản đăng ký làm theo của tập thể, cá nhân hằng năm
4. Kế hoạch triển khai thực hiện chuyên đề các năm
5. Kế hoạch kiểm tra việc đăng ký làm theo (nếu có) và biên bản kiểm điểm định kỳ kết quả đăng ký làm theo.
6. Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 05 hằng năm./.
 
Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy (b/c);
- Các đ/c Thành ủy viên khóa XXI (b/c);
- Các Ban XD Đảng;
- MTTQ và các đoàn thể TP;
- Các chi, Đảng bộ trực thuộc;
- Lưu TG.
 
TRƯỞNG BAN
 
 
Đã ký
 
 
 
Nguyễn Mạnh Hiếu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online44
Tất cả2763578