2023-11-30 16:36:01 Số lượt xem 528
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 29/11/2023 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và văn hóa công sở trong cơ quan của Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
 
Trang Thông tin điện tử Thành uỷ trân trọng đăng tải toàn văn Chỉ thị:
Trong những năm qua, việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và văn hóa công sở đã được cấp uỷ, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, tác phong, lề lối làm việc, ý thức, trách nhiệm thực thi công vụ, chất lượng công tác tham mưu, tiến độ giải quyết công việc, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý Nhà nước, thái độ giao tiếp, ứng xử, phục vụ nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã có chuyển biến tích cực, môi trường làm việc tốt hơn. Những kết quả trên đã góp phần quan trọng, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Tuy nhiên, còn có một số tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức có biểu hiện lơ là, chưa nghiêm túc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và văn hóa công sở; vẫn còn tình trạng tâm lý sợ trách nhiệm, tránh va chạm, không chịu làm, không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc, không quyết định công việc thuộc thẩm quyền; thậm chí đẩy việc lên cấp trên, sang các cơ quan, đơn vị khác; công tác phối hợp giữa một số cơ quan, đơn vị, địa phương trong giải quyết công việc có lúc, có việc còn thiếu chặt chẽ, hiệu quả chưa cao; thiếu chủ động, quyết liệt dẫn đến việc triển khai, thực hiện chậm tiến độ, chất lượng tham mưu chưa bảo đảm yêu cầu; vẫn còn các vi phạm kỷ luật thời gian hành chính như: Hiện tượng đi muộn, về sớm, làm việc cá nhân; cá biệt một số còn sử dụng rượu, bia trong giờ hành chính, buổi trưa trong các ngày làm việc; vi phạm giao thông; một số cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong thực thi nhiệm vụ, tạo dư luận không tốt trong xã hội.
Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên chủ yếu do: Nhận thức, ý thức, trách nhiệm của một số cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có cán bộ lãnh đạo, quản lý chấp hành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế làm việc còn chưa nghiêm, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực thi công vụ chưa thường xuyên; việc xử lý các trường hợp thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ trong cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc quyền quản lý còn chưa cương quyết, triệt để…
Để nghiêm túc chấn chỉnh ngay tình trạng trên, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và văn hóa công sở, nâng cao trách nhiệm trong xử lý công việc, hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong giải quyết công việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:
1. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt đầy đủ, sâu rộng và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng và thực hiện đạo đức công vụ, văn hóa công sở; thực hiện nghiêm túc Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá”, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư Trung ương về tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024; Công điện số 968-CĐ/TTg, ngày 16/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước; Quy chế làm việc số 06-QC/TU, ngày 10/5/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, nhằm tạo chuyển biến thực sự về ý thức, trách nhiệm, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao cũng như trong sinh hoạt hằng ngày.
2. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 71-NQ/TU, ngày 29/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đến năm 2030, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Người đứng đầu cấp ủy, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị trước hết phải gương mẫu tự giác đi đầu, thực hiện văn hóa công sở; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm cá nhân trong chỉ đạo, chủ trì, tham dự các cuộc họp; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, nền nếp việc báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh khi đi công tác ngoại tỉnh và nước ngoài theo quy định.
Tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và kỷ luật lao động trong quản lý, điều hành hoạt động, giải quyết công việc và quản lý cán bộ, công chức, nhân viên trong đơn vị, công tâm, khách quan trong phân công nhiệm vụ và sử dụng, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên hằng năm. Xây dựng môi trường văn hóa công sở lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, thân thiện, hiện đại, gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số, các tiến bộ khoa học - công nghệ vào công việc.
3. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục đổi mới lề lối làm việc theo hướng chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả; giao tiếp, ứng xử chuẩn mực, vì nhân dân, doanh nghiệp phục vụ; ngăn chặn các biểu hiện những nhiễu trong thực thi công vụ. Nâng cao ý thức, cầu thị trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống. Thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành, đoàn kết, thật lòng trong công tác và các hoạt động xã hội.
Tuyệt đối không vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; chấp hành đúng thời gian, hiệu quả làm việc; không sa vào các tệ nạn xã hội; không làm việc cá nhân trong giờ hành chính; gương mẫu, đi đầu thực hiện nghiêm Nghị quyết số 87-NQ/TU, ngày 15/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng "Tỉnh an toàn giao thông”; không sử dụng đồ uống có cồn trong giờ hành chính và buổi trưa của ngày làm việc, ngày trực; hút thuốc lá đúng nơi quy định.
Thực hiện nghiêm bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ; nội quy hội nghị, cuộc họp; quản lý tài liệu, hồ sơ; theo đúng quy định; tuân thủ kỷ luật phát ngôn, không sử dụng mạng xã hội để khai thác, tuyên truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, một chiều, đơn thư khiếu nại, tố cáo, ảnh hưởng đến hoạt động công vụ. Tuân thủ chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.
4. Tăng cường vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; sự vào cuộc của người dân; các cơ quan truyền thông phản ánh về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và văn hóa công sở của cán bộ, đảng viên và người lao động trên địa bàn tỉnh.
5. Các Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng, các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở phổ biến, quán triệt Chỉ thị đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong tỉnh; căn cứ chức năng, nhiệm vụ đề ra nội dung cụ thể, quản lý chặt chẽ theo thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; nội quy, quy chế của các cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện vi phạm để xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm minh, nhằm giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ và văn hóa công sở. Người đứng đầu cấp ủy, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nếu để cán bộ, đảng viên, người lao động vi phạm.
6. Giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng UBND tỉnh, các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này; kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm những tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên vi phạm, báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Chỉ thị này phổ biến đến Chi bộ.
 
Nguồn: bacninh.gov.vn
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online24
Tất cả2738554