2024-01-20 10:09:40 Số lượt xem 697
THÀNH ỦY BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số  424  - CV/BTG
V/v: Học tập Chuyên đề năm 2024
của Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương
           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 
   TP. Bắc Ninh, ngày 09 tháng 01 năm 2024
 
 
                   Kính gửi: Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy.
 
 
 Căn cứ Công văn số 1265- CV/BTGTU ngày 29/12/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh về việc triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững”.
Thực hiện Kế hoạch số 78 - KH/TU ngày 29/12/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh về tổ chức học tập và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 của Đảng bộ tỉnh.
Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Ninh hướng dẫn việc tổ chức học tập Chuyên đề tại các chi, đảng bộ trực thuộc, cụ thể như sau:
1. Về phương pháp tiến hành
- Các đơn vị tổ chức học tập Chuyên đề năm 2024 cho toàn thể đảng viên.
- Đầu mối tổ chức học tập Chuyên đề là các chi bộ trực thuộc Thành ủy và các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở.
- Việc tổ chức hội nghị học tập có thể làm riêng hoặc ghép với các cuộc họp khác của chi bộ bảo đảm phù hợp, trong đó thời gian dành cho việc triển khai học tập Chuyên đề tối thiểu là 60 phút.
 2. Về thời gian tổ chức học tập
Các chi, đảng bộ triển khai thực hiện học tập Chuyên đề năm 2024 của Đảng bộ tỉnh xong trong quý I/2024, đồng thời tiếp tục triển khai toàn diện việc thực hiện Chuyên đề theo Kế hoạch số 78- KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.
3. Về tài liệu học tập Chuyên đề
Căn cứ tình hình thực tiễn, các chi, đảng bộ có thể lựa chọn 1 trong 2 hình thức triển khai hoặc cả 2 hình thức (phân công báo cáo viên trình bày nội dung Chuyên đề và xem video theo tài liệu USB). Trong đó:
3.1- Nội dung Chuyên đề được ban hành kèm theo Kế hoạch số 120- KH/TU ngày 21/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã được Văn phòng Thành ủy gửi tới các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy kèm theo Kế hoạch số 78- KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.
          (Trên cơ sở tài liệu theo đề cương, cấp ủy các chi bộ, đảng bộ biên tập nội dung phù hợp
để triển khai quán triệt đối với đảng viên).
3.2- USB ghi hình nội dung Chuyên đề tại Hội nghị của Tỉnh ủy Bắc Ninh triển khai nhiệm vụ năm 2024, biên tập bài giảng do PGS.TS Nguyễn Viết Thông, nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương trình bày.
(Về USB tài liệu bài giảng của PGS.TS Nguyễn Viết Thông, hiện nay đã được phát hành, đề nghị các đơn vị
cử cán bộ đem theo USB đến copy tại Ban Tuyên giáo Thành ủy).
4. Về chế độ báo cáo
Đề nghị các đơn vị báo cáo kết quả việc triển khai Chuyên đề năm 2024 theo Kế hoạch số 78- KH/TU, gửi về Ban Tuyên giáo Thành ủy theo 03 đợt:
+ Đợt 1: Trước ngày 01/04/2024 (sau khi kết thúc việc tổ chức học tập).
+ Đợt 2: Trước ngày 20/6/2024.
+ Đợt 3: Trước ngày 20/11/2024.
Trong quá trình thực hiện Chuyên đề năm 2024 tại cơ sở, Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá việc thực hiện tại các chi, đảng bộ (gắn với kiểm tra, đánh giá việc quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII) theo quy định.
           
Nơinhận:                                                                                        
- TT Thành ủy (B/c),
- Như trên,
- Các Ban XD Đảng,
- Văn phòng Thành ủy,
- Trung tâm Chính trị thành phố,
- MTTQ và các đoàn thể CT-XH,
- Lưu VP Ban Tuyên giáo.   
TRƯỞNG BAN
 
 
Đã ký
 
 
Nguyễn Đức Hiện
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online27
Tất cả2738586