2024-01-20 09:49:07 Số lượt xem 12247
ĐẢNG BỘ TỈNH BẮC NINH
THÀNH ỦY BẮC NINH
*
Số 78 - KH/TU
          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
    TP. Bắc Ninh, ngày 29 tháng 12 năm 2023
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức học tập và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng
tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững”
-----
 
Căn cứ Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Căn cứ Hướng dẫn số 16-HD/BTGTW ngày 27/7/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.
Căn cứ Kế hoạch số 120-KH/TU ngày 21/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về tổ chức học tập và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững”.
Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh xây dựng kế hoạch học tập và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 của Đảng bộ tỉnh với những nội dung như sau:
I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh, xây dựng thành phố Bắc Ninh phát triển bền vững.
2. Gắn việc học tập và làm theo Chuyên đề với nâng cao chất lượng việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định, chỉ thị của Đảng về công tác cán bộ, nhất là Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII vềĐẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 29/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và văn hóa công sở trong cơ quan Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh”.
3. Việc học tập và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 của Đảng bộ tỉnh phải đảm bảo tính nghiêm túc, chặt chẽ, sâu rộng; tránh hình thức, chiếu lệ.
II- NỘI DUNG VÀ CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH
1. Nội dung Chuyên đề năm 2024 của Đảng bộ tỉnh
“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững”. (Có nội dung Chuyên đề của Đảng bộ tỉnh kèm theo Kế hoạch số 120-KH/TU ngày 21/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).
2. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện
Cấp ủy các cấp xây dựng Kế hoạch học tập và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 của Đảng bộ tỉnh.
3. Tổ chức học tập, triển khai nội dung Chuyên đề năm 2024
3.1- Đối với các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy
Cấp ủy các chi, đảng bộ căn cứ tình hình thực tiễn, tổ chức việc quán triệt, học tập, tuyên truyền nội dung Chuyên đề cho toàn thể đảng viên; đưa nội dung Chuyên đề năm 2024 trở thành nội dung sinh hoạt chuyên đề thường kỳ của chi bộ.
Trong sinh hoạt chi bộ, định kỳ tổ chức sinh hoạt Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và Chuyên đề năm 2024 của Đảng bộ tỉnh.
Triển khai việc liên hệ, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ và đảng viên. Các chi bộ thảo luận để xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sau học tập, mỗi chi bộ và từng đảng viên lựa chọn một số nội dung của Chuyên đề năm 2024 của Đảng bộ tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện; việc nghiên cứu, liên hệ theo Chuyên đề, chọn việc làm theo ở chi bộ do cấp ủy chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện.
(Giao Ban Tuyên giáo Thành ủy căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để hướng dẫn việc triển khai học tập Chuyên đề năm 2024 ở các tổ chức cơ sở đảng).
3.2- Đối với các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể thành phố
Căn cứ tình hình thực tiễn, các đơn vị tổ chức việc quán triệt, học tập, tuyên truyền nội dung Chuyên đề năm 2024 của Đảng bộ tỉnh cho cán bộ, công chức, viên chức.
Tích cực tham gia tuyên truyền về Chuyên đề năm 2024 của Đảng bộ tỉnh gắn với các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập của ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu gặp mặt; lồng ghép với sinh hoạt văn hoá, văn nghệ…
Triển khai thực hiện Chuyên đề trong các hoạt động sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị gắn với các yêu cầu nêu tại Quy định số 101-QĐ/TW ngày 06/7/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XI về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; Quyết định số 265a-QĐ/TU ngày 25/8/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cấp ủy các cấp”; Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 29/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và văn hóa công sở trong cơ quan Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh”; Quy định số 12-QĐ/TU ngày 29/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Thường trực cấp ủy, y viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”; Quy định số 485-QĐ/TU ngày 09/4/2019 của Thành ủy Bắc Ninh về “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Bí thư cấp ủy các cấp và người đứng đầu các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố”.
4. Tổ chức triển khai thực hiện Chuyên đề
- Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đưa nội dung thực hiện Chuyên đề năm 2024 vào Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả thực hiện Chuyên đề là một nội dung trong báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Chuyên đề cần quan tâm các nội dung sau:
+ Xác định rõ vấn đề nổi cộm, bức xúc, vấn đề còn tồn tại, hạn chế của địa phương, đơn vị để tập trung giải quyết.
+ Xác định nội dung đột phá, tập trung thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
+ Việc triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 của Đảng bộ tỉnh gắn với các phong trào thi đua của đơn vị; chú trọng việc phát hiện, nhân rộng, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Sau học tập, nghiên cứu, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu làm theo; bản đăng ký làm theo nộp tại cấp ủy chi bộ nơi sinh hoạt đảng để theo dõi, làm căn cứ kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên.
5. Công tác tuyên truyền
- Thông qua hệ thống báo cáo viên và tuyên truyền viên, tăng cường giới thiệu về nội dung Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và Chuyên đề năm 2024 của Đảng bộ tỉnh trong các buổi sinh hoạt chính trị tư tưởng, quán triệt, học tập nghị quyết, nói chuyện chuyên đề.
- Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền, tập trung vào những nội dung cơ bản của Chuyên đề toàn khóa, Chuyên đề năm 2024; tuyên truyền những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Các cơ quan báo chí, truyền thông thành phố và cơ sở xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội về kết quả thực hiện Chuyên đề toàn khóa, Chuyên đề năm 2024 và kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là trong dịp kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác, các ngày lễ, sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh và thành phố, gắn với các phong trào thi đua yêu nước. Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tăng cường sử dụng các phương thức truyền thông mới trên nền tảng Internet, mạng xã hội. Đẩy mạnh tuyên truyền về “người tốt”, “việc tốt”, các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Động viên đội ngũ phóng viên, hội viên, văn nghệ sỹ tích cực tham gia sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
6. Công tác kiểm tra, giám sát
Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy tăng cường tự kiểm tra, giám sát thực hiện có hiệu quả các nội dung Chuyên đề, coi đây là nhiệm vụ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trọng tâm hằng năm.
Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đối với việc triển khai Chuyên đề 2024 của Đảng bộ tỉnh gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị quy định về việc MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư khóa XII về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.
Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chủ động tuyên truyền rộng rãi trong đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân về các nội dung Chuyên đề năm 2024 của Đảng bộ tỉnh, vận động quần chúng tích cực tham gia giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên.
III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chuyên đề năm 2024 của Đảng bộ tỉnh ở Đảng bộ thành phố Bắc Ninh do Ban Thường vụ Thành ủy, trực tiếp là đồng chí Bí thư Thành ủy chỉ đạo trong toàn Đảng bộ. Ở các địa phương, cơ quan, đơn vị do cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, trực tiếp là đồng chí Bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chỉ đạo.
Ban Tuyên giáo Thành ủy là cơ quan thường trực của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
2. Căn cứ Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành uỷ về thực hiện Chuyên đề năm 2024 của Đảng bộ tỉnh, các chi, đảng bộ trực thuộc Thành uỷ tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thiết thực, hiệu quả ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình.
3. Các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt và thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, các đơn vị thông tin kịp thời về Thường trực Thành ủy (qua Ban Tuyên giáo Thành ủy) để xử lý, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, quyết định.
Giao Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Thành ủy và báo cáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
 
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (B/c),
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ (B/c),
- TT Thành uỷ,
- TT HĐND, UBND thành phố,
- Các Ban xây dựng Đảng,
- Văn phòng Thành ủy,
- Trung tâm Chính trị thành phố,
- MTTQ và các tổ chức CT-XH TP,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy,
- Lưu Văn phòng Thành ủy.
 
T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
 
 
 
(Đã ký)
 
                            
Nguyễn Hoàng Long
 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online26
Tất cả2738680