2018-03-07 16:35:42 Số lượt xem 2380

THÀNH ỦY BẮC NINH

BAN TUYÊN GIÁO

*

Số:  24-HD/BTG

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

Thành phố Bắc ninh, ngày 26 tháng  02  năm 2018

 

HƯỚNG DẪN

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và học tập chuyên đề năm 2018

 
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;
Thực hiện Hướng dẫn số 52-HD/BTGTW ngày 20/11/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hướng dẫn số 31-HD/BTGTU ngày 12/12/2017 của Ban Tuyên giáo tỉnh  ủy về tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05 và học tập chuyên đề năm 2018;

Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Ninh hướng dẫn triển khai một số nội dung như sau:

I. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị năm 2018
1. Xây dựng kế hoạch, đăng ký làm theo
- Trên tinh thần những nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong Nghị quyết số 04-NQ/TW (khóa XII) và nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, khi xây dựng kế hoạch hằng năm thực hiện nhiệm vụ chính trị của tập thể, cần lựa chọn một số công việc, vấn đề cụ thể mang tính chất đột phá nhằm khắc phục các hạn chế, yếu kém, những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm để tập trung giải quyết, có phân công, phân nhiệm, xác định thời gian, giải quyết dứt điểm. Lấy kết quả thực hiện kế hoạch làm một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá phân loại tổ chức đảng.
- Hằng năm, mỗi cán bộ, đảng viên phải xây dựng bản đăng ký học tập và làm theo gắn với nội dung cam kết thực hiện các Nghị quyết, quy định của Đảng. Bản đăng ký nộp tại nơi sinh hoạt đảng để theo dõi, làm căn cứ kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm.
2. Tự phê bình và phê bình
Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tự phê bình và phê bình; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong phê bình và tự phê bình. Đưa nội dung tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ, theo Kết luận số 18- KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư.
3. Xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ và chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Cụ thể hóa Quy định số 89- QĐ/TW, ngày 04/8/2017 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.
Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của từng cơ quan, đơn vị với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”. Trong đó, chú trọng xây dựng hệ thống chuẩn mực về các mối quan hệ của cán bộ, đảng viên với tổ chức đảng và nhân dân.
4. Tăng cường giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị gắn với cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.
Các cơ sở giáo dục, đào tạo thực hiện tốt việc đẩy mạnh nghiên cứu, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho các đối tượng: cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, các hội viên, đoàn viên của các tổ chức chính trị-xã hội. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị, chú trọng tính hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, từng cấp, từng ngành. Chú trọng giáo dục tinh thần yêu nước, trách nhiệm công dân, lòng tự hào dân tộc.
Trong sinh hoạt định kỳ, chi bộ, các tổ chức chính trị-xã hội, cơ quan, đơn vị cần lựa chọn một số nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ chuyên đề toàn khóa và các chuyên đề của từng năm, hoặc lựa chọn một mô hình, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác phù hợp với cơ quan, đơn vị để cùng trao đổi, thảo luận, vận dụng thực hiện ở cơ quan, đơn vị mình.
Đoàn Thanh niên các cấp tổ chức các hoạt động cho đoàn viên, thanh thiếu niên gắn với giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, giáo dục truyền thống cách mạng với các hình thức phong phú, sinh động. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04- NQ/TU ngày 31/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016- 2020”.
5. Đẩy mạnh tuyên truyền về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
- Thực hiện có hiệu quả Hướng dẫn 17-HD/BTGTU, ngày 07/12/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch 26-KH/TU, ngày 23/9/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Thành ủy Bắc Ninh.
- Đài phát thanh thành phố, đài truyền thanh cơ sở tăng thời lượng và nâng cao chất lượng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4(khóa XII) về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
- Ban Tuyên giáo các cấp tham mưu để cấp ủy tổ chức các hoạt động giao lưu, biểu dương, tôn vinh người tốt, việc tốt, nhân rộng, phổ biến các mô hình hay, cách làm hiệu quả, với chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác và xây dựng, chỉnh đốn Đảng; uốn nắn những lệch lạc, học không đi đôi với làm theo, bệnh hình thức, bệnh thành tích. Tham mưu với cấp ủy đẩy mạnh hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tuyên truyền, quảng bá những tác phẩm tốt; những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong hoạt động sáng tác, quảng bá. Tùy điều kiện thực tế, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu để nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
6. Tăng cường công tác đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái
- Đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị chủ động việc tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, đối tượng cơ hội chính trị. Nâng cao chất lượng đội ngũ cộng tác viên. Kết hợp tuyên truyền người tốt, việc tốt với đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; kết hợp giữa tuyên truyền thông qua bài viết với tuyên truyền miệng qua hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên…
- Ban Tuyên giáo các cấp tham mưu giúp cấp ủy chủ động thông tin kịp thời những chủ trưởng của Đảng, pháp luật của Nhà nước, định hướng, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của địa phương tới nhân dân. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện việc tiếp dân định kỳ, hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe đối thoại với nhân dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân, nhất là về những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyến hóa” trong cán bộ, đảng viên.
7. Kiểm tra, giám sát
- Cấp ủy các cấp có chương trình, kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện bản đăng ký của cán bộ, đảng viên; tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm để chủ động phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn sai phạm…
- Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.
II. Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
1. Mục đích yêu cầu
- Xây dựng và thực hiện phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, phong cách lãnh đạo của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt của thành phố đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; phong cách lãnh đạo dân chủ nhưng quyết đoán, sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng người tài, xây dựng đội ngũ cán bộ có phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, năng động, sáng tạo, nêu gương…
- Tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo Bác với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan đơn vị sự nghiệp công lập.
- Tiếp tục làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập và làm theo Bác thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, của các cán bộ, đảng viên.
2. Thời gian và tài liệu
- Thời gian thực hiện: trong năm 2018.
- Thời gian triển khai học tập: xong trước tháng 4 năm 2018.
- Tài liệu chuyên đề năm 2018 do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn và phát hành.
3. Tổ chức thực hiện
3.1. Đối với Cấp ủy các cấp
 - Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thực hiện trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về những nội dung của Chuyên đề: phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương; phong cách lãnh đạo dân chủ nhưng quyết đoán, sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng người tài, cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo. Ban tuyên giáo các cấp tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo việc tổ chức nghiên cứu, học tập và tuyên truyền cho phù hợp với tình hình nhiệm vụ cụ thể của ngành, địa phương, đơn vị.
- Các địa phương, cơ quan, đơn vị lựa chọn những vấn đề hạn chế còn tồn tại có liên quan tới phong cách, tác phong của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết, gắn với kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các phong trào thi đua của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII - Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan đơn vị sự nghiệp công lập.
- Cấp ủy đảng các cấp chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, giám sát theo các nội dung; đánh giá kết quả thực hiện chuyên đề gắn với công tác xây dựng đảng năm 2018; báo cáo kết quả học tập, làm theo với cấp ủy cấp trên trực tiếp. Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy (qua Ban Tuyên giáo Thành ủy).
- Việc nghiên cứu, liên hệ theo chuyên đề, chọn việc làm theo thực hiện ở chi bộ, do chi ủy chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Từng chi bộ, định kỳ, tổ chức sinh hoạt về những nội dung có liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ chính trị của chi bộ và các đảng viên của chi bộ; thảo luận, trao đổi về các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém (nếu có) và đề ra phương hướng phấn đấu; đánh giá kết quả làm theo; báo cáo với cấp ủy cấp trên.
3.3. Các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước
 Triển khai những nội dung nêu trong các hoạt động sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị, chú ý các yêu cầu của Chỉ thị 27/CT-TTg, ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết hợp vào các đợt phát động và tổng kết thi đua; tuyên truyền về kết quả thực hiện chuyên đề trên các phương tiện truyền thông, bản tin của cơ quan, đơn vị.
3.4.  Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội
Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện những nội dung nêu trên gắn với sinh hoạt kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập của ngành mình; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu gặp mặt; tuyên truyền về kết quả thực hiện chuyên đề với hình thức, phương pháp phù hợp; lồng ghép với sinh hoạt văn hóa, văn nghệ.
3.5. Một số ngành trong khối tư tưởng – văn hóa
- Đài phát thanh thành phố và Đài truyền thanh các xã, phường tăng thời lượng và chất lượng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kinh nghiệm và cách làm hay, biểu dương “người tốt, việc tốt”, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Phân hội Văn học nghệ thuật thành phố tăng cường sáng tác và quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật về tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách chủ tịch Hồ Chí Minh, các tấm gương người tốt việc tốt…hưởng ứng việc thực hiện Chỉ thị 05.
- Cơ quan phụ trách cuốn Bản tin Thành phố, Trang thông tin điện tử Thành ủy, cổng thông tin điện tử Thành phố phát huy hiệu quả tuyên truyền, nâng cao chất lượng chuyên trang, chuyên mục, diễn đàn, tin, bài phản ánh, tuyên truyền các nội dung của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
3.6  Một số phòng, ban, ngành, đoàn thể khác
- Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố tiếp tục chỉ đạo đưa nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lồng ghép vào chương trình giảng dạy trong hệ thống giáo dục trên địa bàn thành phố theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Trung tâm bồi dưỡng Chính trị Thành phố tiếp tục đưa nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình giảng dạy lý luận chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết 04 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh về “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016 – 2020”
- Đoàn thanh niên Thành phố tiếp tục xây dựng và triển khai kế hoạch về giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ năm 2018 gắn với thực hiện Nghị quyết 04 của BCH Đảng bộ tỉnh.
3.7 Ban Tuyên giáo các Đảng ủy trực thuộc
- Tăng cường công tác tuyên truyền về nội dung chuyên đề 2018 gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; gắn với các phong trào thi đua yêu nước và tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.
- Tuyên truyền tập trung vào những nội dung thiết thực gắn với thực tiễn cơ sở với các hình thức phù hợp như: tuyên truyền miệng thông qua hệ thống báo cáo viên và tuyên truyền viên; tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt chi bộ, quán triệt, học tập nghị quyết, thông tin thời sự...Tại các hội nghị, tập trung giới thiệu những nội dung, yêu cầu của phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương của cán bộ đảng viên; phong cách lãnh đạo dân chủ nhưng quyết đoán, sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng nhân tài, cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo của cán bộ lãnh đạo.
3.8. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động
- Sau học tập, chủ động tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, trước hết là người thân, những người xung quanh về các nội dung của Chuyên đề, vận động quần chúng tích cực tham gia giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên.
- Từng đảng viên liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong phong cách làm việc và trong phong cách lãnh đạo (đối với đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý, nhất là với người đứng đầu), chọn một số nội dung cụ thể, đăng ký thực hiện, cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ.
- Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên theo chức năng, nhiệm vụ của mình, xây dựng và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch làm theo với chi bộ hoặc với tập thể cơ quan, đơn vị nơi công tác. Lấy kết quả học tập và làm theo là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng cuối năm.
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Tỉnh (b/c);
- Thường trực Thành ủy (b/c);
- Các đ/c Thành ủy viên (b/c);
- Các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể Thành phố (t/h);
- Các chi, đảng bộ trực thuộc (t/h);
- Lưu BTG.
TRƯỞNG BAN
 
 
Đã ký
 
 
Nguyễn Mạnh Hiếu
 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online42
Tất cả2763355