2020-10-27 08:35:26 Số lượt xem 1867
Đại hội XIII của Đảng là sự kiện trọng đại, có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu bước phát triển mới của đất nước và hoạch định những đường lối chiến lược trong tầm nhìn dài hạn, nhìn lại 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 (kỷ niệm tròn 100 năm thành lập Đảng) và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập nước).
 
Nhân tố "dĩ bất biến" trong sự nghiệp đổi mới

Với vị trí, ý nghĩa đặc biệt quan trọng như vậy, dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã đề cập nhiều quan điểm, chủ trương, phương hướng lớn, thể hiện tầm nhìn, tư duy chiến lược của Đảng, khát vọng phát triển của dân tộc. Trong đó, vấn đề có tính nguyên tắc là tiếp tục khẳng định phải kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây chính là “cẩm nang” thần kỳ, là nhân tố “dĩ bất biến” trong sự nghiệp đổi mới hiện nay.

Dự thảo Báo cáo chính trị và báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng trình Đại hội XIII của Đảng đều khẳng định: “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”. Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI vừa qua cũng khẳng định: Quân ủy Trung ương, các cấp ủy, tổ chức đảng trong quân đội luôn trung thành, kiên định và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn quân đội.

Đó là những khẳng định hết sức chính xác, phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn hiện nay. Sinh thời, V.I.Lênin từng đánh giá: “Học thuyết của Mác là học thuyết vạn năng vì nó là một học thuyết chính xác”. Còn Chủ tịch Hồ Chí Minh thì coi “Chủ nghĩa Lênin... là cái “cẩm nang” thần kỳ, không những là cái kim chỉ nam, mà còn là mặt trời soi sáng con đường chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng, đi tới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản”.

Trong cuốn sách "Tại sao Mác đúng?", Terry Eagleton, giáo sư Trường Đại học Tổng hợp Lancaste Vương quốc Anh, khẳng định: Chủ nghĩa Mác giống như bác sĩ, khi mà cơ thể khỏe mạnh sẽ không để ý, song một khi chủ nghĩa tư bản gặp vấn đề nghiêm trọng thì Chủ nghĩa Mác lại phát huy tác dụng phê phán vốn có của mình. Chính Mác đã thúc đẩy những thay đổi tích cực của các nước tư bản". Năm 2016, trong khảo sát hơn một triệu tài liệu mà sinh viên Mỹ bắt buộc phải đọc, “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” đã bỏ xa các cuốn sách khác để trở thành một trong ba tài liệu được đọc và sử dụng nhiều nhất. Điều đó phần nào cho thấy sức sống của học thuyết Mác trong thế giới đương đại.

Không phải ngẫu nhiên mà dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng có thêm phần “quan điểm chỉ đạo”, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng có ý nghĩa sống còn của việc giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng, vững vàng Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Bài học từ sự sụp đổ của mô hình CNXH ở Liên Xô và các nước Đông Âu cho thấy, bắt đầu của quá trình sụp đổ là sự chệch hướng về nền tảng tư tưởng, dẫn đến làm mất vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản, để đa nguyên, đa đảng, khủng hoảng về chính trị.

Ngay từ khi ra đời năm 1930, Đảng ta đã khẳng định, nền tảng tư tưởng của Đảng là Chủ nghĩa Mác-Lênin và đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (năm 1991), Đảng đã bổ sung tư tưởng Hồ Chí Minh vào nền tảng đó. “Đảng lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”(*). Trên nền tảng tư tưởng ấy, Đảng luôn phấn đấu, rèn luyện trưởng thành, xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam.

Giải quyết thành công những vấn đề thực tiễn đặt ra

Thực tiễn lãnh đạo cách mạng Việt Nam 90 năm qua (1930-2020), Đảng luôn nắm vững và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; không ngừng phấn đấu, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực tổ chức, giải quyết thành công những vấn đề do thực tiễn cách mạng đặt ra. Đảng không có lợi ích nào khác ngoài việc phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại... trong nhiều năm qua đã khẳng định vai trò to lớn về sự lãnh đạo của Đảng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Ở bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào, Đảng và nhân dân ta luôn trung thành, kiên định lý tưởng, mục tiêu và con đường cách mạng: “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên nền tảng Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”. Nhờ đó, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta giành được những thắng lợi vĩ đại.

Đảng ta nhận thức sâu sắc Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mang bản chất cách mạng và khoa học. Vì thế, trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước phải kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng vận dụng và phát triển sáng tạo phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Kiên định mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Kiên định đường lối đổi mới và những nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng. Kiên quyết chống chủ nghĩa giáo điều, áp dụng kinh nghiệm của nước ngoài một cách rập khuôn, máy móc.

Để đảm đương được vai trò lãnh đạo, Đảng đã thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, ra sức nâng cao trình độ trí tuệ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực lãnh đạo. Giữ vững truyền thống đoàn kết thống nhất trong Đảng. Nêu cao tự phê bình và phê bình, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và mọi hành động chia rẽ, bè phái. Đảng chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, có phẩm chất, năng lực, có sức chiến đấu cao theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; quan tâm bồi dưỡng, đào tạo lớp người kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đảng tăng cường xây dựng về tư tưởng, tổ chức, đạo đức gắn liền với xây dựng Đảng chính trị. Kiên định đường lối đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng.

Càng đứng trước nhiều khó khăn thách thức, càng phải kiên định nền tảng tư tưởng của Chủ nghĩa Mác-Lênin, càng thấm nhuần sâu sắc và thực hiện thật tốt những di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, càng ý thức yêu cầu phải tiếp tục vận dụng đúng đắn, sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn mới của đất nước; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Trên thực tế, từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Trung ương 5 (khóa XII) của Đảng, cuộc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tệ tham nhũng, lãng phí đã thu được nhiều kết quả quan trọng. Nhiều vụ án tham nhũng lớn đã được phát hiện, đưa ra xét xử công khai. Đó là bằng chứng bác bỏ luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phản động về vai trò lãnh đạo của Đảng. Kết quả đó có ý nghĩa to lớn góp phần tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam với nền tảng tư tưởng Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, là đảng duy nhất có đủ năng lực lãnh đạo công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh mới.

Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức và rèn luyện, hơn 75 năm qua, luôn là lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thực sự là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từng khen ngợi Quân đội nhân dân Việt Nam luôn chủ động, nhạy bén, tích cực đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” quân đội của các thế lực thù địch.

Tin tưởng rằng, với quyết tâm chính trị và bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ, Quân đội ta sẽ tiếp tục xung kích đi đầu để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong quân đội; các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, làm cho cán bộ, chiến sĩ luôn kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

 
Trung tướng LƯƠNG ĐÌNH HỒNG - Chính ủy Học viện Quốc phòng
 
Nguồn: QĐND
 

 (*) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb CTQG, H, 2011, tr.88
 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online32
Tất cả2738690