2019-06-07 08:35:44 Số lượt xem 738
Ngày 9/4/2019, BCH Đảng bộ Thành phố ban hành quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trong đó yêu cầu các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Bí thư cấp ủy các cấp và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố phải gương mẫu đi đầu thực hiện các nội dung sau:
1. Về tư tưởng chính trị
1.1. Có tinh thần yêu nước, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Có khát vọng vươn lên, cống hiến hết mình, đặt lợi ích của tập thể và nhân dân lên trên lợi ích cá nhân. Có lập trường tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, chính kiến rõ ràng trước những vấn đề mới, khó, phức tạp, nhạy cảm.
1.2. Tích cực nghiên cứu, học tập và nâng cao trình độ lý luận chính trị; gương mẫu trong thực hiện, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
1.3. Không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", ngăn chặn và kiên quyết đấu tranh, xử lý có hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, ở chi bộ, đảng bộ nơi sinh hoạt, ở cơ quan, đơn vị nơi công tác và nơi cư trú.
2. Về đạo đức, lối sống
2.1. Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng. Nêu gương về đạo đức, lối sống; thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành. Không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống.
2.2. Không tham nhũng, hối lộ dưới mọi hình thức; tặng quà, nhận quà vì vụ lợi; minh bạch trong kê khai tài sản và thu nhập. Đi đầu trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; sẵn sàng nhận và chịu trách nhiệm khi tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và quyết tâm sửa chữa, khắc phục.
2.3. Không chỉ đạo, can thiệp không đúng thẩm quyền, trách nhiệm, trái quy định vào công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; đối với việc đề xuất, cho chủ trương, thẩm định, phê duyệt, đấu thầu, chỉ định thầu các dự án, đề án kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; đấu giá đất đai, tài sản nhà nước gây thiệt hại đối với lợi ích của Nhà nước, tập thể và nhân dân.
2.4. Không vi phạm hoặc tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền, chạy luân chuyển, chạy phiếu bầu, chạy phiếu tín nhiệm. Can thiệp không đúng thẩm quyền, trách nhiệm, trái quy định vào công tác cán bộ; đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, nhất là đối với người nhà, người thân.
2.5. Gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh. Không lợi dụng việc cưới, việc tang, giỗ, tết, sinh nhật, mừng thọ, tân gia, lên chức, thăng quân hàm, chuyển công tác... để tổ chức ăn uống lãng phí gây phản cảm trong dư luận xã hội. Không sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực. Không mê tín, dị đoan dưới mọi hình thức.
2.6. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng công quỹ, tài sản, phương tiện, nhân lực và thời gian làm việc. Sử dụng xe công đúng tiêu chuẩn và quy định. Không đi công tác ở trong và ngoài nước không đúng thành phần, thời gian và nội dung yêu cầu công việc. Không sử dụng ngân sách Nhà nước hoặc các nguồn thu được để lại đơn vị sử dụng làm kinh phí đi tham quan, du lịch trong và ngoài nước.
2.7. Gương mẫu xây dựng gia đình văn hóa và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; động viên gia đình tuân thủ pháp luật, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống. Không sống, sinh hoạt, tiêu dùng, giải trí xa hoa, lãng phí. Không để vợ (chồng), bố, mẹ, con, anh chị em ruột lợi dụng chức vụ, quyền hạn, uy tín của mình để vụ lợi. Không để vợ (chồng), con đẻ, con nuôi sống xa hoa, phô trương, lãng phí hoặc sa vào tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật.
3. Ý thức tổ chức kỷ luật và giữ gìn đoàn kết nội bộ
3.1. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; chấp hành nghiêm nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Gương mẫu chấp hành quy chế làm việc, quy chế văn hóa công sở; quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị; thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng, chế độ đi công tác cơ sở và dự sinh hoạt chi bộ.
3.2. Thực hiện nghiêm các quy định về tuyên truyền, phát ngôn, bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước. Gương mẫu, đề cao trách nhiệm trong sử dụng mạng xã hội. Kiên quyết đấu tranh chống việc lợi dụng phương tiện truyền thông, mạng xã hội để nói, viết, đăng tin, bài sai sự thật, bôi nhọ, kích động làm giảm uy tín của Đảng, Nhà nước và tập thể, cá nhân.
3.3. Gương mẫu chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức; không lựa chọn chức danh, chọn nơi có nhiều lợi ích, chọn việc dễ, bỏ việc khó. Tự giác chịu sự kiểm tra, giám sát của tổ chức Đảng và giám sát của nhân dân.
3.4. Rèn luyện bản thân thật sự là trung tâm đoàn kết của địa phương, cơ quan, đơn vị. Phối hợp chặt chẽ với tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội nơi công tác, kiên quyết đấu tranh có hiệu quả với các biểu hiện chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ.
3.5. Công tâm và chân thành, tạo điều kiện phát huy vai trò của đồng chí, đồng nghiệp trong công tác, không tranh công, đổ lỗi, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, khuyết điểm cho người khác; quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của đồng chí, đồng nghiệp và nhân dân.
4. Tác phong, lề lối làm việc
4.1. Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm cá nhân; đề cao đạo đức, nhân cách, lòng tự trọng trong công việc; nói đi đôi với làm.
4.2. Thực hành phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, cầu thị, tôn trọng, hợp tác, phát huy trí tuệ tập thể; kiên quyết chống bệnh chủ quan, bảo thủ, quan liêu, cứng nhắc, chủ nghĩa kinh nghiệm, tùy tiện, qua loa đại khái.
4.3. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân. Thường xuyên nắm chắc tình hình nhân dân, chủ động lắng nghe, đối thoại, vận động thuyết phục và tiếp công dân; tăng cường đi cơ sở để đôn đốc, chỉ đạo trực tiếp hoặc tham mưu, đề xuất kịp thời giải quyết dứt điểm những việc khó, việc phức tạp kéo dài.
5. Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao
5.1. Nắm vững và thực hiện đúng nguyên tắc trong thực thi chức trách, nhiệm vụ. Sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ khi được phân công.
5.2. Nêu cao ý thức trách nhiệm, tâm huyết, tận tụy, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm. Tìm tòi, đổi mới, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, ngành, lĩnh vực do mình phụ trách; khuyến khích mô hình, cách làm mới, hiệu quả.
5.3. Coi trọng hiệu quả và sản phẩm cụ thể trong công việc; thực hiện nghiêm túc phân cấp theo thẩm quyền, phân công công việc theo tiêu chí 5 rõ "rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ hiệu quả thực hiện"; không trốn tránh, đùn đẩy, thoái thác nhiệm vụ, chậm trễ, dây dưa trong công việc.
5.4. Chủ động chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp, bức xúc, tồn đọng kéo dài; kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống khẩn cấp, đột xuất, bất ngờ ở địa phương, lĩnh vực mình phụ trách, không để xảy ra các điểm nóng, khiếu kiện kéo dài.
5.5. Chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý.
5.6. Cán bộ là người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị cần giữ vững nguyên tắc, dân chủ, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ kế cận; chủ động, tích cực phát hiện, thu hút, trọng dụng người có đức, có tài; bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đồng thời phải thực hiện tốt quy định của Trung ương, của Tỉnh và thành phố về trách nhiệm của người đứng đầu trong thi hành nhiệm vụ, công vụ.
6. Về tự phê bình và phê bình
6.1. Nghiên cứu kỹ và có giải pháp tự ngăn ngừa 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" mà Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đã chỉ ra; thật sự cầu thị, tự giác, trung thực, gắn với tự đánh giá theo chức trách nhiệm vụ được giao và kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị để đánh giá đúng về những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân, giải pháp khắc phục; tự giác nhận khuyết điểm, thiếu sót (nếu có) trước tổ chức đảng nơi sinh hoạt và cấp ủy cấp trên trực tiếp quản lý.
6.2. Nghiêm túc thực hành tự phê bình và phê bình; thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải kiên quyết đấu tranh; không tranh công đổ lỗi. Thẳng thắn, dũng cảm khi nhận khuyết điểm, trách nhiệm; nhận trách nhiệm của người đứng đầu trước những khuyết điểm của cấp dưới thuộc lĩnh vực, ngành, địa phương mình phụ trách. Chủ động xin từ chức, miễn nhiệm khi thấy mình không còn đủ điều kiện, năng lực, uy tín để thực hiện nhiệm vụ.
6.3. Khi phê bình phải khách quan, công tâm, thấu tình, đạt lý; chống các biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm, "dễ người, dễ ta"; những biểu hiện lợi dụng phê bình với động cơ xấu.
 
 
Ban Biên tập
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online29
Tất cả1606846