2019-05-30 10:19:10 Số lượt xem 652
Ngày 10/01/2019, Ban chấp hành Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị 27-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực. Theo đó, để khắc phục những hạn chế, bất cập trong bảo vệ người tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện một số nhiệm vụ sau:
- Nêu cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, công tác bảo vệ người tố cáo; chịu trách nhiệm trước cấp trên và bị xử lý nếu buông lỏng lãnh đạo, quản lý để xảy ra tình trạng người tố cáo bị trả thù.
- Tiếp tục hoàn thiện các quy định của Đảng, pháp luật về bảo vệ người tố cáo.
- Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát đối với công tác bảo vệ người tố cáo.
- Củng cố, đề cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, ý thức kỷ luật cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo.
- Tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn khong để xảy ra các hành vi trả thù, trù dập người tố cáo.
Ban Biên tập
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online34
Tất cả1606868