2023-11-16 18:43:10 Số lượt xem 453
UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định số 2164/QĐ-UBND ngày 08  tháng 11 năm 2023 về ban hành Quy chế hoạt động của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
Theo đó, Quy chế quy định về nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn, nguyên tắc hoạt động và chế độ của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Quy chế này được áp dụng cho Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh.
 
Về tổ chức Đội ứng cứu sự cố:
Theo Quy chế, Đội ứng cứu sự cố có chức năng giám sát, kiểm tra, thực hiện các hoạt động ứng cứu sự cố An toàn thông tin mạng của các cơ quan Đoàn thể, Nhà nước trên địa bàn tỉnh; cảnh báo kịp thời các vấn đề an toàn, an ninh thông tin; triển khai thực hiện các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn an ninh thông tin; phối hợp, xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật ATTT thích hợp trên địa bàn tỉnh; là đầu mối thực hiện hợp tác với các tổ chức ATTT Quốc gia, Cục An toàn thông tin, Cụm thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố số 1.
 
Quy chế cũng quy định các nhiệm vụ, quyền hạn của Đội ứng cứu sự cố như:
- Hỗ trợ các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị liên quan trong công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng (ATTTM) trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và tổ chức ứng cứu các sự cố ATTTM trên địa bàn tỉnh.
- Là đầu mối của tỉnh, có nhiệm vụ liên kết, phối hợp với các đơn vị trong mạng lưới ứng cứu sự cố quốc gia trong việc thu thập thông tin, kịp thời cảnh báo sự cố và các điểm yếu, lỗ hổng bảo mật, các nguồn tấn công mạng để các cơ quan, đơn vị chủ động phòng chống, giảm thiểu rủi ro, mất ATTTM.
- Tham gia hoạt động ứng cứu khẩn cấp sự cố ATTTM quốc gia khi có yêu cầu.
- Tham gia các hoạt động của Mạng lưới ứng cứu sự cố ATTTM quốc gia; tham gia hoạt động phòng, chống chiến tranh thông tin, chiến tranh không gian mạng khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.
         
Đối với hoạt động điều phối và ứng cứu sự cố:
Quy chế xác định cách tiếp nhận và xử lý thông báo, báo cáo sự cố; Quy trình ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng; hoạt động điều phối ứng cứu sự cố.
 
Quy chế quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng:
Theo đó, trách nhiệm và quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông gồm:
- Được quyền điều động các thành viên Đội ứng cứu sự cố nhằm thực hiện hoặc phối hợp thực hiện việc ngăn chặn, xử lý, khắc phục sự cố ATTTM.
- Đầu mối liên lạc ứng cứu sự cố trên địa bàn tỉnh và trong mạng lưới ứng cứu sự cố ATTTM trên toàn quốc.
- Theo dõi, cập nhật, thông báo kịp thời thông tin liên hệ của thành viên Đội ứng cứu sự cố của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đề xuất, trình cấp có thẩm quyền kiện toàn khi có sự thay đổi nhân sự.
- Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu về hoạt động tiếp nhận và xử lý sự cố cho UBND tỉnh, Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh, Cơ quan điều phối cấp trên, Bộ Thông tin và Truyền thông và cơ quan cấp trên khác có thẩm quyền.
 
Văn phòng Thường trực Đội ứng cứu sự cố (đặt tại Sở Thông tin và Truyền thông):
là đầu mối liên lạc, tiếp nhận thông tin điều phối ứng cứu sự cố ATTTM của tỉnh; các phản ánh sự cố, điều phối xử lý sự cố từ Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam - VNCERT; giúp Đội trưởng điều phối ứng cứu sự cố trên địa bàn tỉnh.
- Số điện thoại thường trực: 0222.3875.555.
 
Ban biên tập (tổng hợp)
Nguồn: bacninh.gov.vn
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online62
Tất cả2704306