2023-07-15 12:11:58 Số lượt xem 410
Ngày  12  tháng 7 năm 2023, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số: 262/QĐ-UBND về tiêu chuẩn xét công nhận thợ giỏi, nghệ nhân, tổ chức, cá nhân có công đưa nghề mới về các địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
Ban Biên tập đăng tải toàn văn bản tại đây:
--------------
 
UỶ BAN NHÂN DÂN
 TỈNH BẮC NINH
 
Số: 262/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Bắc Ninh, ngày  12  tháng 7 năm 2023
 
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành tiêu chuẩn xét công nhận thợ giỏi, nghệ nhân, tổ chức, cá nhân
có công đưa nghề mới về các địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
-----
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Nghị quyết quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, chương trình OCOP và ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;
Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 516/TTr-SNN ngày 10/4/2023.
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành tiêu chuẩn xét công nhận danh hiệu thợ giỏi, nghệ nhân, tổ chức, cá nhân có công đưa nghề mới về các địa phương trong tỉnh, như sau:
1. Tiêu chuẩn xét công nhận danh hiệu Thợ giỏi
a. Chấp hành tốt chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, tổ chức và địa phương nơi cư trú; có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trong cuộc sống; tâm huyết, tận tụy với nghề, được đồng nghiệp và quần chúng mến mộ, kính trọng.
b. Là thợ lành nghề, có trình độ kỹ thuật nghề nghiệp giỏi, có khả năng sáng tác mẫu mã đạt trình độ cao mà người thợ bình thường không làm được; trực tiếp thiết kế, chế tác được ít nhất 5 sản phẩm, tác phẩm có giá trị kinh tế, kỹ thuật và mỹ thuật cao.
c. Đã có tác phẩm, sản phẩm được giải ba trở lên tại các cuộc thi, hội chợ, triển lãm do tổ chức nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội - nghề nghiệp cấp tỉnh trở lên trao tặng.
d. Có thời gian hoạt động trong nghề từ 5 năm trở lên.
2. Tiêu chuẩn xét công nhận danh hiệu Nghệ nhân cấp tỉnh
a. Chấp hành tốt chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, tổ chức và địa phương nơi cư trú; có  phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trong cuộc sống; tâm huyết, tận tụy với nghề, được đồng nghiệp và quần chúng mến mộ, kính trọng.
b. Có tri thức, kỹ năng nghề xuất sắc, có công lớn trong việc bảo vệ và phát huy giá trị nghề thủ công mỹ nghệ của địa phương, cụ thể:
- Nắm giữ kỹ năng, bí quyết; truyền nghề, dạy nghề cho 30 cá nhân trở lên, trừ trường hợp nghề đặc thù;
- Trực tiếp thiết kế, chế tác được ít nhất 10 sản phẩm, tác phẩm có giá trị kinh tế, kỹ thuật và mỹ thuật cao.
c. Đã có tác phẩm, sản phẩm đạt một trong các tiêu chí sau
- Được giải nhất, nhì tại các cuộc thi, hội chợ, triển lãm do tổ chức nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội - nghề nghiệp cấp tỉnh trở lên trao tặng.
- Được chọn trưng bày trong các bảo tàng, công trình văn hóa, di tích lịch sử hoặc các sự kiện lớn của tỉnh;
- Được sử dụng vào công trình phục chế di tích lịch sử, văn hóa được chính quyền địa phương nơi có di tích lịch sử, văn hóa xác nhận.
d. Có thời gian hoạt động trong nghề từ 10 năm trở lên.
3. Tiêu chuẩn xét công nhận tổ chức, cá nhân có công đưa nghề mới về các địa phương trong tỉnh
a. Chấp hành tốt chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, có phẩm chất đạo đức tốt.
b. Nghề được du nhập vào các địa phương trong tỉnh là nghề mới ở địa phương chưa có, sản phẩm phải có giá trị, hiệu quả kinh tế và được thị trường chấp nhận.
c. Nghề có khả năng thu hút được tối thiểu 150 lao động tại địa phương.
d. Thời gian duy trì và phát triển nghề mới tối thiểu là 05 năm trở lên.
Điều 2. Thời gian tổ chức xét công nhận
Thời gian tổ chức xét công nhận danh hiệu thợ giỏi, nghệ nhân cấp tỉnh và tổ chức, cá nhân có công đưa nghề mới về các địa phương trong tỉnh 02 lần/năm (tháng 5 và tháng 10 hàng năm).
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Là cơ quan thường trực, tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định xét công nhận danh hiệu thợ giỏi, nghệ nhân cấp tỉnh và tổ chức, cá nhân có công đưa nghề mới về các địa phương trong tỉnh.
- Tiếp nhận, tổng hợp danh sách đề nghị xét công nhận danh hiệu thợ giỏi, nghệ nhân cấp tỉnh, tổ chức, các nhân có công đưa nghề mới về các địa phương trong tỉnh trên cơ sở đề nghị của UBND các huyện, thị xã, thành phố.
- Trình UBND tỉnh Bắc Ninh Quyết định công nhận danh hiệu thợ giỏi, nghệ nhân cấp tỉnh và tổ chức, cá nhân có công đưa nghề mới về các địa phương trong tỉnh theo kết quả thẩm định, đánh giá, xét duyệt của Hội đồng thẩm định.
2. Hội đồng thẩm định tỉnh
Thẩm định, xét duyệt tổ chức, cá nhân đủ điều kiện để trình UBND tỉnh Bắc Ninh ra Quyết định công nhận danh hiệu thợ giỏi, nghệ nhân cấp tỉnh, tổ chức, các nhân có công đưa nghề mới về các địa phương trên địa bàn tỉnh thông qua cơ quan thường trực.
3. UBND các huyện, thành phố, thị xã
- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn hàng năm rà soát, tổng hợp các đối tượng đủ tiêu chuẩn đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, lập danh sách gửi UBND cấp huyện.
- Đối chiếu các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 1 lập danh sách các cá nhân, tổ chức đủ điều kiện gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình cấp có thẩm quyền xét công nhận danh hiệu theo quy định.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 03/02/2023 của UBND tỉnh về hướng dẫn tiêu chuẩn, thủ tục, hồ sơ xét công nhận thợ giỏi, nghệ nhân, tổ chức cá nhân có công đưa nghề mới về các địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
Thủ trưởng các các Sở, ban, ngành, cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- UB MTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh: LĐVP, XDCB, KTTH;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Lưu: VT, NN.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 

(Đã ký)
 
 
Vương Quốc Tuấn
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online88
Tất cả2640887