2023-07-12 08:15:42 Số lượt xem 3413
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ BẮC NINH
 
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số: 109/KH-UBND
Thành phố Bắc Ninh, ngày 07 tháng 7 năm 2023
 
KẾ HOẠCH
Thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TU ngày 29/8/2022
của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khóa XX
về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đến năm 2030
đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững
-----
         
Căn cứ Nghị quyết số 71-NQ/TU ngày 29/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khóa XX về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững" (Nghị quyết số 71-NQ/TU);
Căn cứ Chương trình hành động số 41-CTr/TU ngày 12/12/2022 của Thành ủy Bắc Ninh về việc thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TU ngày 29/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khóa XX về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững";
UBND thành phố Bắc Ninh xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TU ngày 29/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khóa XX gồm những nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 71-NQ/TU ngày 29/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khóa XX về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững", gắn với Chương trình hành động số 41-CTr/TU ngày 12/12/2022 của Thành ủy Bắc Ninh, Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 02/6/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về "Tăng cường phát huy giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030" và Nghị quyết số 25-NQ/TU ngày 12/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về "Xây dựng và phát triển thành phố Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".
- Phát huy những kết quả, kinh nghiệm đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX), chú trọng các giải pháp phát triển, khai thác toàn diện, tiềm năng, thế mạnh của văn hóa vật thể, phi vật thể phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; chấn chỉnh các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức, góp phần xây dựng đặc trưng văn hóa con người Bắc Ninh trong thời kỳ mới.
2. Yêu cầu
- Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và điều kiện thực tế của từng đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, chặt chẽ việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp Nghị quyết số 71-NQ/TU ngày 29/8/2022 đã đề ra.
- Bám sát nội dung Nghị quyết, xác định các nhiệm vụ, đề án, dự án, xây dựng chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện. Phân công rõ trách nhiệm các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của thành phố và UBND các phường triển khai thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết đề ra; gắn việc thực hiện Kế hoạch này với các chương trình, kế hoạch, các nhiệm vụ phù hợp của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Mục tiêu
Kế hoạch tập trung thực hiện đạt mục tiêu chung theo Nghị quyết 71-NQ/TU ngày 29/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khóa XX và Chương trình hành động số 41-CTr/TU ngày 12/12/2022 của Thành ủy Bắc Ninh về thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TU ngày 29/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khóa XX về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững" trên địa bàn thành phố Bắc Ninh:
"Xây dựng và phát triển văn hóa, con người thành phố Bắc Ninh phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, bản sắc quê hương, đồng thời phù hợp với xu thế thời đại, yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những tác động to lớn với kinh tế, xã hội và con người; Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, thu hẹp về khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa các địa phương, đối tượng dân cư trên địa bàn; Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; Bảo tồn và phát huy hiệu quả các di sản văn hóa, ưu tiên phát triển sản phẩm, dịch vụ văn hóa có tiềm năng, lợi thế; Tập trung đầu tư, huy động nguồn lực, thu hút, trọng dụng nhân tài để phát triển văn hóa, con người thành phố Bắc Ninh phát triển toàn diện, trở thành mục tiêu, động lực, sức mạnh nội sinh thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và thành phố Bắc Ninh bền vững".
2. Một số chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030
- Các cấp uỷ đảng, chính quyền thành phố hoàn thành việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết (hoàn thành trong năm 2022).
- Hoàn thành việc xây dựng kế hoạch, đề án nhằm thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững (hoàn thành trong năm 2023).
- Đảm bảo 100% hộ gia đình được cung cấp thông tin, kiến thức về văn hóa ứng xử, kỹ năng giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của địa phương, hệ giá trị của gia đình truyền thống và hiện đại, phòng ngừa rủi ro, tệ nạn xã hội, bạo lực trong gia đình.
- Phấn đấu 91% trở lên số gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hoá; 90% trở lên Khu dân cư đạt danh hiệu văn hoá, trong đó có ít nhất 5% số mô hình điểm Khu dân cư văn hóa tiêu biểu; 90% trở lên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá; 78% trở lên phường đạt chuẩn đô thị văn minh.
- Phấn đấu 100% các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị xây dựng và thực hiện tốt quy định về văn hoá công sở, kỷ luật, kỷ cương; 100% các khu dân cư thực hiện tốt hương ước, quy ước nếp sống văn minh, phù hợp với truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tuân thủ quy định của pháp luật.
- Đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện cơ sở vật chất, các thiết chế văn hoá, thể thao công lập của thành phố và các phường, trong đó:
+ Phấn đấu đến năm 2025, hoàn thành việc giải phóng mặt bằng để đến năm 2030 đảm bảo 100% các phường hoàn thành việc xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao đạt chuẩn theo quy định.
+ Phấn đấu đến năm 2030, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố được đảm bảo các thiết chế về văn hóa và các công trình thể thao cơ bản gồm: Nhà thi đấu đa năng, sân vận động, bể bơi đạt chuẩn theo quy định.
- Nâng cấp, cải tạo các khu vực quảng trường, tượng đài, công viên do thành phố quản lý trên địa bàn.
- Hoàn thành và đưa vào sử dụng hiệu quả Nhà văn hóa thanh thiếu nhi thành phố.
- Phấn đấu 100% khu công nghiệp trên địa bàn có quy hoạch quỹ đất để xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao.
- Định kỳ 03 năm/1 lần tổ chức Liên hoan Tiếng hát cán bộ, chiến sỹ, người lao động thành phố; 03 năm/1 lần tổ chức Liên hoan ca - múa - nhạc thành phố; 02 năm/1 lần tổ chức Liên hoan Dân ca Quan họ thành phố Bắc Ninh.
- Hàng quý duy trì tổ chức các chương trình giao lưu "Canh hát Quan họ đêm Rằm".
- Tổ chức có hiệu quả các hoạt động văn hóa đường phố tại các tuyến phố chuyên doanh hoặc chương trình "Sắc màu văn hóa cuối tuần - Bắc Ninh - thành phố tôi yêu" tại các địa điểm phù hợp trên địa bàn thành phố; đầu tư xây dựng và tổ chức hoạt động mô hình "Phố sách" trên địa bàn nhằm phát huy có hiệu quả văn hóa đọc trong các tầng lớp nhân dân.
- Phấn đấu 100% các làng Quan họ gốc có quỹ đất được đầu tư, phục dựng Nhà thực hành Quan họ (Nhà chứa Quan họ).
- Phấn đấu có từ 50% trở lên di tích trên địa bàn thành phố được xếp hạng; nghiên cứu, đề xuất với cấp có thẩm quyền trong việc công nhận các di tích cấp quốc gia đặc biệt như: Chùa Dạm, Đền Bà Chúa Kho, khu Thủy tổ Quan họ; quan tâm phối hợp hỗ trợ, tu bổ, chống xuống cấp cho 35-40 di tích được xếp hạng trên địa bàn thành phố.
- Hoàn thành việc triển khai phục dựng phiên chợ Âm Dương trong lễ hội truyền thống khu Xuân Ổ A, phường Võ Cường.
- Đảm bảo 100% thanh, thiếu nhi trong các trường học trên địa bàn được trải nghiệm, giáo dục truyền thống, tìm hiểu về giá trị lịch sử, văn hoá tại các thiết chế văn hoá, di tích lịch sử tiêu biểu, di tích lịch sử cách mạng.
- Ưu tiên phát triển sản phẩm, dịch vụ văn hoá có lợi thế của thành phố; lựa chọn ưu tiên phát triển từ 02 đến 03 sản phẩm du lịch nổi trội để xây dựng thương hiệu du lịch của thành phố.
- Quan tâm nâng mức đầu tư cho văn hoá đạt tối thiểu 4% tổng chi ngân sách nhà nước; tập trung xây dựng, hoàn thành một số đề án, dự án trọng điểm liên quan đến xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh.
III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người thành phố Bắc Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.
Các cấp, các ngành và toàn xã hội phải xác định xây dựng và phát triển văn hoá, con người thành phố Bắc Ninh đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững là mục tiêu hàng đầu, là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục để giữ ổn định và tạo động lực cho sự phát triển.
Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và toàn xã hội về vị trí, vai trò của sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người thành phố Bắc Ninh. Chú trọng tuyên truyền, giới thiệu gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm sáng tạo, hoạt động văn hóa, giáo dục nổi bật để nhân rộng và tạo sức lan tỏa trong xã hội.
Chú trọng yếu tố văn hoá và con người trong chính trị, kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng. Tăng cường xây dựng văn hoá công vụ, văn hoá giáo dục đi trước một bước. Đẩy mạnh việc xây dựng văn hoá doanh nghiệp, văn hoá doanh nhân, tinh thần khởi nghiệp, xây dựng đội ngũ doanh nhân và những người lao động giỏi, kinh doanh đúng pháp luật, có trách nhiệm với xã hội.
2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa; tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thuận lợi để phát triển văn hóa, con người thành phố Bắc Ninh.
Thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về văn hóa; ngăn chặn, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm trong lĩnh vực văn hóa; tăng cường thanh tra nhà nước về quản lý văn hóa, xã hội. Phát huy vai trò, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội trong việc tổ chức thực hiện quản lý văn hóa.
Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung ban hành mới cơ chế, chính sách về phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế.
Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về văn hóa từ thành phố đến cơ sở đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nguồn nhân lực ngành văn hóa, thể thao và du lịch.
Tăng cường quản lý nhà nước về báo chí và xuất bản, nhất là môi trường mạng Internet phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đảm bảo định hướng tư tưởng và thẩm mỹ cho các tầng lớp nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ. Đồng thời tăng cường giám sát, kiểm tra thực hiện theo quy định của pháp luật.
3. Xây dựng con người thành phố Bắc Ninh phát triển toàn diện, kết hợp chặt chẽ, hài hoà giá trị truyền thống và hiện đại.
Xây dựng, hoàn thiện các chuẩn mực giá trị phẩm chất, đạo đức con người trong đó chú trọng tới các yếu tố như: truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, giàu lòng yêu quê hương, đất nước; có ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên; có lối sống lành mạnh, trọng nghĩa, trọng tình, trung thực, đoàn kết, sáng tạo; tuân thủ Hiếp pháp, pháp luật của Nhà nước, Quy ước của cộng đồng dân cư; ham học hỏi, hiểu biết về truyền thống lịch sử, văn hóa của quê hương, đất nước...
Chú trọng phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, thể dục thể thao để nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, nâng cao tầm vóc, trí tuệ, tuổi thọ, tâm hồn, tình cảm cao đẹp. Gắn giáo dục tri thức với giáo dục đạo đức, thể chất, kỹ năng sống đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tập trung cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo việc làm ổn định, bảo đảm an ninh con người, phúc lợi xã hội cho nhân dân. Quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phong trào học tập suốt đời trong nhân dân. Phấn đấu đạt được mục tiêu bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, trẻ em gái. Bảo đảm công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân.
Chấn chỉnh kịp thời việc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để thực hành các hoạt động mê tín dị đoan, gây mất an ninh trật tự. Đẩy mạnh đấu tranh đẩy lùi cái xấu, cái ác, những hủ tục lạc hậu ảnh hưởng tiêu cực đến thuần phong mĩ tục trong gia đình và đời sống văn hoá cộng đồng dân cư.
Phát động và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Học tập, lao động, sáng tạo”, xây dựng “Gương người tốt, việc tốt” và các điển hình tiên tiến gắn với các phong trào thi đua yêu nước được triển khai trên địa bàn. Tôn vinh các công dân tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo động lực thi đua trong học tập, công tác, lao động, sản xuất; xây dựng hình ảnh con người Bắc Ninh trong thời kỳ mới.
4. Xây dựng môi trường và đời sống văn hoá phong phú, lành mạnh.
Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về ý thức bảo vệ môi trường xã hội, cảnh quan vì mục tiêu phát triển bền vững. Mỗi gia đình, cộng đồng, địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức phấn đấu phải là một môi trường văn hóa phong phú, lành mạnh, góp phần giáo dục, rèn luyện con người phát triển toàn diện, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa và đời sống tinh thần của nhân dân. Gắn xây dựng môi trường văn hóa với bảo vệ môi trường sinh thái. Đề cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, công chức và đảng viên ở các cơ quan, đơn vị trong ứng xử, giao tiếp và giải quyết các mối quan hệ bằng các giá trị văn hóa từ lời nói, cách thức giao tiếp đến hành động, việc làm, cả trong nhận thức, đạo đức, lối sống dân chủ, tôn trọng nhân dân, thái độ trách nhiệm và tình thương yêu đồng chí, đồng nghiệp; qua đó thúc đẩy việc xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả của các cuộc vận động văn hóa, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", gắn với việc thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, bảo đảm đạt chuẩn thực chất về các tiêu chí văn hóa. Chú trọng, tôn vinh và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tân gia, mừng thọ, lễ hội...
Thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong xây dựng môi trường và đời sống văn hoá. Đề cao vai trò, trách nhiệm của gia đình, phối hợp với nhà trường trong việc nuôi dưỡng, giáo dục, hình thành nhân cách, đạo đức trong sáng, kỹ năng ứng xử xã hội văn minh và bảo vệ thanh thiếu nhi.
Phát huy các giá trị, nhân tố tích cực trong văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng; khuyến khích các hoạt động tôn giáo gắn bó với dân tộc, quê hương, hướng thiện, tiến bộ “tốt đời, đẹp đạo”.
Đa dạng việc huy động nguồn lực đầu tư và tổ chức các hoạt động xây dựng đời sống văn hoá, góp phần thu hẹp khoảng cách hưởng thụ văn hoá giữa thành thị và nông thôn, giữa các đối tượng dân cư, lao động khác nhau trong xã hội. Từng bước xây dựng, hoàn thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hoá, thể thao, ưu tiên đầu tư các công trình trọng điểm theo mục tiêu đề ra; khuyến khích việc bồi dưỡng, đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành du lịch, văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao của thành phố.
5. Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa.
Huy động sức mạnh của toàn xã hội; khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hoá truyền thống; khích lệ sáng tạo giá trị văn hóa mới. Đa dạng hóa các loại hình hoạt động văn học, nghệ thuật, đảm bảo sự hài hòa giữa truyền thống và hiện đại; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, làm phong phú đời sống văn hóa cộng đồng.
Tăng cường đầu tư tu bổ, tôn tạo nhằm khai thác và phát huy hiệu quả giá trị các di tích tiêu biểu, các di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO ghi danh. Từng bước đầu tư phương tiện, thiết bị công nghệ nhằm tăng hiệu ứng của di sản văn hóa, nhất là các di tích lịch sử, kiến trúc. Thực hiện chương trình số hóa một số di sản văn hóa tiêu biểu và lập bản đồ số di tích trên địa bàn. Chú trọng việc đầu tư chống xuống cấp di tích và phục hồi các di sản phi vật thể có nguy cơ bị mai một.
Tạo không gian để khai thác, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của Bắc Ninh. Nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch độc đáo mang bản sắc của tỉnh và thành phố, từng bước tạo dựng hình ảnh du lịch của thành phố Bắc Ninh. Giới thiệu, quảng bá các di sản văn hóa và ẩm thực truyền thống của địa phương đến với du khách trong và ngoài nước, tổ chức các dịch vụ vui chơi, giải trí, quà lưu niệm đặc trưng tại các điểm du lịch có di tích trên địa bàn thành phố.
Tập trung nguồn lực xây dựng các điểm du lịch có tiềm năng du lịch văn hóa hấp dẫn gắn với các di tích tiêu biểu; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình giao thông công cộng và điểm dừng chân tại các điểm di tích. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định 406/QĐ-UBND ngày 20/9/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”.
6. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa.
Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao từ thành phố đến cơ sở, đảm bảo sự công bằng trong hưởng thụ văn hóa của người dân. Chú trọng nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa cộng đồng, văn hóa trong các cơ quan, đơn vị; quan tâm chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho đội ngũ công nhân, người lao động trong các khu, cụm công nghiệp.
Xây dựng và nâng cao chất lượng văn hóa đọc trên địa bàn; bổ sung nguồn tài nguyên thông tin; kết nối chặt chẽ hoạt động thư viện thành phố với thư viện tỉnh, thư viện trường học và tủ sách cơ sở; xây dựng, phát triển hệ thống thư viện điện tử đáp ứng nhu cầu đọc ngày càng cao của độc giả; khuyến khích, tạo điều kiện để hệ thống thư viện tư nhân trên địa bàn phát triển.
Quan tâm hoạt động của Phân hội Văn học - Nghệ thuật thành phố; tạo điều kiện thuận lợi cho văn nghệ sĩ chủ động tìm tòi, sáng tạo để có nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh chân thật, sâu sắc đời sống và thành quả công cuộc đổi mới của người dân thành phố. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật; khen thưởng, biểu dương các tác giả, tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị. Khuyến khích văn nghệ sĩ, nghệ nhân, nhân dân sáng tạo, trao truyền và phát huy các giá trị văn hóa; phát hiện, ươm mầm, nuôi dưỡng, phát triển tài năng trẻ.
Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao; nhà trưng bày - phòng truyền thống, hệ thống thư viện và các trung tâm văn hóa hiện có, để các thiết chế này thực sự là nơi phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, tham quan, giáo dục truyền thống, nâng cao lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước cho nhân dân.
Phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hoạt động Webside Thành ủy, Cổng thông tin điện tử thành phố và các phường, hệ thống truyền thông trên địa bàn trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh, nhất là trong định hướng tư tưởng, nhân cách, thẩm mỹ cho nhân dân.
7. Phát triển sản phẩm, dịch vụ văn hóa.
Phát triển sản phẩm, dịch vụ công nghiệp văn hóa theo hướng độc đáo; từng bước xây dựng và phát triển thương hiệu có uy tín trên thị trường; tăng cường các nguồn lực đầu tư để phát triển sản phẩm, dịch vụ văn hoá thích ứng với xu thế phát triển; tạo môi trường thuận lợi để xây dựng, phát triển thị trường sản phẩm, dịch vụ văn hóa, ưu tiên phát triển các khu đô thị sinh thái, thông minh, tiện ích, tích hợp nhiều chức năng vui chơi giải trí, tạo động lực cho phát triển thương mại, dịch vụ văn hóa.   
Tổ chức thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển các sản phẩm, dịch vụ văn hoá trên địa bàn. Từng bước nghiên cứu, vận hành phát triển các sản phẩm, dịch vụ văn hóa có tiềm năng như: Nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hoá tâm linh... nhằm khai thác, phát huy những tiềm năng và các giá trị đặc sắc của văn hóa vùng Bắc Ninh - Kinh Bắc.
8. Chủ động quảng bá, chọn lọc, tiếp thu tinh hoa văn hóa trong nước và thế giới.
Tăng cường và phối hợp chặt chẽ giữa các hoạt động văn hóa, nghệ thuật với phát triển kinh tế; tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư, du lịch, thương mại, hợp tác đầu tư về văn hóa; tích cực tham gia các cuộc thi, hội thi, hội diễn văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao...
Triển khai thực hiện chiến lược phát triển văn hóa đối ngoại và ngoại giao văn hóa; tạo điều kiện thuận lợi để các nước, các tổ chức quốc tế, các cơ quan văn hóa, du lịch nước ngoài tìm hiểu, giới thiệu tiềm năng văn hóa, con người thành phố Bắc Ninh và văn hóa vùng Bắc Ninh - Kinh Bắc. Thúc đẩy gắn kết các hoạt động ngoại giao văn hoá, văn hoá đối ngoại và ngoại giao kinh tế, đồng thời tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại để làm giàu thêm văn hoá của thành phố.
9. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của nhà nước và toàn xã hội để phát triển văn hoá, con người.
Huy động và sử dụng có hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm nguồn lực từ ngân sách Nhà nước và của toàn xã hội để đầu tư xây dựng và phát triển văn hóa, con người.
Tập trung đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống thiết chế văn hoá từ thành phố đến cơ sở theo hướng đồng bộ, phù hợp, phát huy tốt hiệu quả sử dụng. Huy động nguồn lực xã hội hóa để phát triển chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; hỗ trợ xây dựng, duy trì và nhân rộng các câu lạc bộ văn hóa truyền thống. Bổ sung quy hoạch, cơ chế, chính sách phù hợp để thu hút các doanh nghiệp, doanh nhân đầu tư vào lĩnh vực phát triển đô thị, văn hóa, thể thao, du lịch và vui chơi giải trí quy mô lớn, mang đậm bản sắc văn hóa Bắc Ninh
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - đội ngũ những người hoạt động trong lĩnh vực văn hoá, nhất là cán bộ quản lý, có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng tham mưu, tổ chức các hoạt động để phát triển văn hóa, con người thành phố Bắc Ninh.
IV. PHỤ LỤC, NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Phụ lục 1. Phân công theo dõi các chỉ tiêu thực hiện.
2. Phụ lục 2. Danh mục kế hoạch, đề án, nhiệm vụ triển khai hàng năm, giai đoạn 2022-2025 và 2026-2030.
3. Phụ lục 3. Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị và thiết chế văn hóa.
4. Phụ lục 4. Bảo tồn, phát huy di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch.
(Chi tiết có Phụ lục kèm theo).
V. KINH PHÍ THỰC HIỆN
- Kinh phí thực hiện các dự án theo Kế hoạch gồm: ngân sách nhà nước; nguồn đầu tư của các doanh nghiệp, cộng đồng và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND thành phố; UBND các phường trên cơ sở nội dung của Kế hoạch chủ động xây dựng Kế hoạch, dự án và khái toán kinh phí tại đơn vị, địa phương để bố trí ngân sách triển khai thực hiện.
- Huy động các nguồn lực đầu tư của các doanh nghiệp, cộng đồng và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để ưu tiên đầu tư các dự án về văn hoá gắn với phát triển du lịch trên địa bàn.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố:
- Là cơ quan thường trực, tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch.
- Chỉ đạo, hướng dẫn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức, ý thức trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh.
- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị thành phố, UBND các phường tham mưu cho UBND thành phố triển khai tổ chức các hoạt động phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn; tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện có hiệu quả việc thực hiện các Chiến lược phát triển về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình, Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam, Chương trình mục tiêu về phát triển sự nghiệp văn hóa đến năm 2030 của UBND tỉnh, cụ thể: Kế hoạch số 751/KH-UBND ngày 08/7/2021 về thực hiện Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 28/3/2017 về việc thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Kế hoạch 235/KH-UBND ngày 18/4/2022 về thực hiện Chiến lược văn hóa đối ngoại tỉnh Bắc Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch 220/KH-UBND ngày 05/4/2022 về Thực hiện Chiến lược ngoại giao văn hóa tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Bắc Ninh...
- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện, kịp thời tham mưu điều chỉnh các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với yêu cầu thực tế, bảo đảm thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Nghị quyết số 71-NQ/TU; định kỳ hàng năm tham mưu đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.
- Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn thông tin phản ánh kịp thời việc thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TU; tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp quản lý nhà nước, phát huy vai trò của cơ quan báo chí, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các phương tiện thông tin đại chúng, đề cao tính tư tưởng và nhân văn của các cơ quan báo chí, truyền thông trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh - Kinh Bắc.
- Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức, định hướng nội dung thông tin, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các loại hình thông tin trên mạng, đặc biệt là các mạng xã hội, trang thông tin điện tử, blog; ngăn chặn các trang thông tin điện tử, blog có nội dung xấu, độc hại; quản lý có hiệu quả việc kinh doanh, sử dụng internet và bảo đảm an toàn thông tin mạng; thực hiện tốt việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền liên quan.
2. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố:
- Chủ trì triển khai có hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tập trung giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; phối hợp giữa giáo dục văn hóa trong và ngoài nhà trường, giáo dục nhận thức bảo tồn di sản văn hóa trong nhà trường; giáo dục truyền thống dựng nước, giữ nước, truyền thống văn hóa, cách mạng trong chương trình chính khóa, ngoại khóa; chú trọng công tác xây dựng văn hóa học đường; quan tâm đầu tư và đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ cho học sinh. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng giáo viên thể dục thể thao; triển khai đồng bộ việc giáo dục văn hóa, tri thức gắn với nâng cao thể lực, tầm vóc cho học sinh trên địa bàn.
- Phối hợp thực hiện có hiệu quả  Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết về “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 - 2030"...
3. Phòng Kinh tế thành phố:
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND thành phố việc ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ, đặc biệt là công nghệ số phục vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh theo quy định hiện hành.
- Đẩy mạnh việc triển khai xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tinh thần khởi nghiệp, xây dựng đội ngũ doanh nhân giỏi, kinh doanh đúng pháp luật, đóng góp có trách nhiệm cho cộng đồng và xã hội.
- Triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao phát triển các ngành công nghiệp văn hóa phục vụ du lịch như: sản phẩm thủ công mỹ nghệ, quà tặng lưu niệm. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại các sản phẩm nói trên nhằm đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ, tiêu dùng văn hóa của người dân trong nước và xuất khẩu. Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá giới thiệu các thương hiệu sản phẩm, dịch vụ văn hóa đặc trưng của thành phố.
4. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố:
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND thành phố phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được giao, bố trí và bảo đảm các nguồn vốn thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa, con người được phân cấp theo quy định.
- Hàng năm, tham mưu bố trí nguồn ngân sách đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp hệ thống thiết chế văn hóa theo quy chuẩn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa trong những năm tiếp theo.
- Đầu tư cơ sở vật chất và ngân sách để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch; triển khai nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu, ngân sách trung ương, tỉnh hỗ trợ (nếu có), ngân sách địa phương hàng năm hoặc giai đoạn để tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích, bảo vệ và phát huy giá trị di sản; đầu tư phát triển các thiết chế văn hóa, mua sắm trang thiết bị phục vụ các hoạt động văn hóa cơ sở; phối hợp đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa hoạt động văn hóa phù hợp với điều kiện của địa phương; xây dựng cơ sở dữ liệu để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa.
5. Phòng Nội vụ thành phố:
- Tham mưu cho UBND thành phố tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước; tăng cường kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; xây dựng quy hoạch cán bộ nguồn trung hạn và dài hạn từ thành phố đến cơ sở; thực hiện cơ chế chính sách đối với cán bộ làm văn hóa nghệ thuật, chế độ khen thưởng, đãi ngộ đặc thù đối với nghệ nhân, diễn viên, vận động viên.
- Rà soát các quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm và định mức số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp văn hóa để đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành cho phù hợp với nhiệm vụ, yêu cầu, tính đặc thù trong lĩnh vực văn hóa giai đoạn tiếp theo.
6. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố:
- Chủ trì, phối hợp với phòng Quản lý đô thị, cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các phường quy hoạch đủ diện tích đất dành cho hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao bảo đảm theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Rà soát, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các di tích trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
- Phối hợp bố trí quy hoạch quỹ đất xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao (Trung tâm Văn hóa - Thể thao) bảo đảm tiêu chí theo quy định phục vụ công nhân, người lao động trên địa bàn.
7. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố:
- Thông tin, phản ánh kịp thời việc thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TU; tập trung thực hiện các nhiệm vụ, phát huy vai trò của cơ quan báo chí, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các phương tiện thông tin đại chúng, đề cao tính tư tưởng và nhân văn của các cơ quan báo chí, truyền thông trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh - Kinh Bắc.
- Thường xuyên, đẩy mạnh tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết trên báo chí, truyền hình và các phương tiện thông tin đại chúng; triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển ngành quảng cáo trên báo chí, phát thanh, truyền hình... phục vụ công nghiệp văn hóa.
8. Văn phòng HĐND-UBND thành phố:
Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị theo năm và đột xuất.
9. Phân hội Văn học - Nghệ thuật thành phố:
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; chú trọng, nâng cao chất lượng hoạt động sáng tác, xuất bản các tác phẩm văn học nghệ thuật chất lượng cao về thành phố Bắc Ninhxây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa lành mạnh của con người Bắc Ninh đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng về chân, thiện, mỹ của nhân dân. Giới thiệu, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, các công trình nghệ thuật có chất lượng tốt để định hướng thẩm mỹ cho công chúng; tổ chức các hoạt động văn học nghệ thuật phong phú, đa dạng; đẩy mạnh các hoạt động sáng tác, phổ biến tác phẩm, lý luận phê bình, phấn đấu sáng tác những tác phẩm có giá trị cao về quê hương, truyền thống lịch sử cách mạng của dân tộc, sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.
10. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Ninh:
Chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc, các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức và nhân dân tích cực tham gia thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tham mưu cho Thành ủy tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ” trên địa bàn toàn tỉnh.
11. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể thành phố:
Tăng cường phổ biến, thực hiện tuyên truyền, vận động các tổ chức và cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhân dân tích cực tham gia thực hiện Kế hoạch; tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư; tăng cường vai trò của các cơ quan, tổ chức và lực lượng giám sát, phản biện xã hội trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.    
Trên đây là Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TU. Căn cứ nhiệm vụ được phân công, các phòng, ban, đơn vị thành phố, UBND các phường có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm chất lượng, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tuyên truyền, quán triệt và thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Kế hoạch này. Gửi báo cáo kết quả triển  khai thực hiện định kỳ hằng năm (ngày 05/11) về UBND thành phố (qua Văn phòng HĐND-UBND; phòng Văn hóa và Thông tin) để tổng hợp, báo cáo theo quy định./.
Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy, HĐND  thành phố (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND thành phố (đ/b);
- Các cơ quan, đơn vị liên quan (t/h);
- UBND các phường (t/h);
- Lưu: VT, PVHTT.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
Đã ký
 
 
Nguyễn Mạnh Hiếu
 
 
 
 
 
 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online57
Tất cả2763728