2024-05-02 16:06:59 Số lượt xem 125
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh vừa ban hành Công văn số 1342-CV/BTGTU ngày 09/4/2024 về việc tuyên truyền và tham gia Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X.
 
Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại: Là giải thưởng do Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại phát động hàng năm, do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với một số cơ quan, đơn vị liên quan.
 Việc tổ chức giải thưởng nhằm góp phần triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách về thông tin đối ngoại của Đảng và nhà nước; khẳng định thông tin đối ngoại là một bộ phận quan trọng của công tác chính trị tư tưởng và công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân; tạo động lực cho các tập thể, cá nhân tích cực tham gia tuyên truyền về thông tin đối ngoại, tăng cường sự kết nối giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương.
 
Về đối tượng tham gia giải thưởng:
 Mọi công dân Việt Nam và nước ngoài đều có thể gửi tác phẩm/ sản phẩm thông tin đối ngoại tham gia giải thưởng. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi tối đa 10 tác phẩm/ sản phẩm. Thành viên hội đồng giải thưởng. hội đồng chung khảo, hội đồng sơ khảo không được tham gia giải thưởng.
 
Tiêu chí xét tặng Giải thưởng
Tác phẩm/sản phẩm được xét tặng Giải thưởng là những tác phẩm/sản phẩm tiêu biểu và đáp ứng cao nhất các tiêu chuẩn xét chọn của Giải thưởng:
 
1. Về nội dung
Tác phẩm/sản phẩm có sức lan tỏa trong nước và quốc tế; phục vụ hiệu quả công tác thông tin đối ngoại:
- Đẩy mạnh quảng bá về đất nước Việt Nam hoà bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và Đảng Cộng sản Việt Nam trên trường quốc tế. Lan toả đến cộng đồng quốc tế lịch sử, truyền thống, hình ảnh đất nước, con người, văn hoá, thành tựu của công cuộc đổi mới, các giá trị, tư tưởng cao đẹp của dân tộc Việt Nam, lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, vai trò lãnh đạo của Đảng, tính ưu việt của chế độ, đóng góp của Việt Nam vào kho tàng văn hoá, trí thức nhân loại...; tôn vinh, giới thiệu giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các danh nhân Việt Nam được thế giới vinh danh. Phản ánh chân thực, đa dạng về thế giới, giới thiệu những tinh hoa văn hóa nhân loại và tư tưởng tiến bộ của thời đại phù hợp với quan điểm, đường lối của Đảng, văn hóa của Việt Nam đến với Nhân dân trong nước.
- Đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc về Việt Nam, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
- Khơi dậy tinh thần yêu nước, củng cố sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Khẳng định niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.
- Phản ánh sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế dành cho Việt Nam, tạo thuận lợi cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2045.
 
2. Về hình thức
2.1. Giải thưởng cho video clip và các sáng kiến, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại
Video clip: Một video clip hoặc loạt video clip (không quá 05 sản phẩm) về cùng một sự kiện, chủ đề; được sáng tạo và đăng tải lần đầu tiên trên nền tảng Internet (không tính các tác phẩm báo chí đã đăng phát, sau đó được đăng lại trên nền tảng Internet), có giá trị thông tin đối ngoại. Hình ảnh, âm thanh được sử dụng trong tác phẩm phải có bản quyền.
Mỗi video clip dự thi có thời lượng không quá 7 phút. Riêng đối với các video clip đăng tải trên các ứng dụng mạng xã hội (facebook, tiktok...), độ dài tối thiểu là 30s, tối đa là 2 phút.
2.2. Giải thưởng cho các tác phẩm thuộc lĩnh vực báo chí, xuất bản
Thể loại: Bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, điều tra, các chương trình phát thanh, truyền hình, sản phẩm thông tin đa phương tiện, ảnh, sách,...
Tác giả, nhóm tác giả tham gia Giải thưởng gửi tác phẩm thông tin đối ngoại dự thi theo các quy định sau:
Ảnh: Ảnh đơn, Ảnh bộ (không quá 10 ảnh). Riêng đối tin ảnh, phóng sự ảnh cùng nội dung, chỉ tuyển chọn những phóng sự đăng trên cùng một số báo hoặc cùng thời điểm xuất bản (đối với báo điện tử). Không xét ảnh ghép, ảnh chỉnh sửa bằng phần mềm vi tính.
Truyền hình: Một tác phẩm hoặc nhóm tác phẩm (không quá 05 chương trình) về cùng một sự kiện, chủ đề. Thời lượng mỗi chương trình không quá 120 phút. Tác phẩm thể hiện được đặc trưng của báo hình là hình ảnh động; Hình ảnh, âm thanh được sử dụng trong tác phẩm phải có bản quyền.
Phát thanh: Một tác phẩm hoặc nhóm tác phẩm về cùng một sự kiện, chủ đề phát một kỳ hoặc nhiều kỳ (không quá 05 kỳ). Thời lượng mỗi tác phẩm không quá 60 phút. Âm thanh được sử dụng trong tác phẩm phải có bản quyền.
Sách: Một cuốn sách hoặc một bộ sách được xuất bản tại Việt Nam hoặc nước ngoài.
Báo in: Một bài hoặc loạt bài (không quá 05 kỳ), chuyên trang của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài. Nếu tác phẩm được xuất bản bằng nhiều thứ tiếng, chỉ gửi dự thi một tác phẩm tiêu biểu. Cơ quan, cá nhân gửi tác phẩm phải nêu rõ lý do lựa chọn tác phẩm bằng ngôn ngữ dự giải.
Báo điện tử: Một bài hoặc loạt bài (không quá 05 kỳ) thể hiện được đặc trưng của báo điện tử, bao gồm cả các tác phẩm đa phương tiện, của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả, về cùng một sự kiện, đề tài. Là tác phẩm sáng tạo, thực hiện riêng cho báo điện tử; không xét những tác phẩm lấy từ báo in.
Trang thông tin điện tử: Một bài hoặc loạt bài (không quá 05 kỳ), bao gồm cả các tác phẩm đa phương tiện, của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả, về cùng một sự kiện, đề tài. Là tác phẩm sáng tạo, mang đặc trưng báo điện tử; không xét những tác phẩm lấy từ báo in.
 
Hồ sơ tham gia Giải thưởng
 
1. Về tác giả
Sơ yếu lý lịch tác giả gồm: Họ và tên, bút danh, CMTND/CCCD, chức danh hiện tại, đơn vị công tác, số điện thoại di động, email. Đối với nhóm tác giả có chú thích về người đại diện cho nhóm tác giả.
 
2. Về tác phẩm/sản phẩm
2.1. Video clip và các sáng kiến, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại
- Đối với video clip: Hồ sơ gồm: Thông tin về tác giả, nhóm tác giả; khái quát về tác phẩm; phải gửi đường link tác phẩm có hiệu lực ít nhất trong 5 tháng kể từ thời điểm nộp tác phẩm dự thi theo các dịch vụ lưu trữ dữ liệu trên Internet như Dropbox, Google drive...;
Riêng đối với các video clip đăng tải trên các ứng dụng mạng xã hội (facebook, tiktok...), phải đảm bảo các yêu cầu về bản quyền, được đăng tải trên tài khoản cá nhân và sử dụng một trong các hashtag sau trên bài đăng: #giaithuongttdn; #ttdn.
- Đối với các sáng kiến, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại: Hồ sơ gồm nội dung/thuyết minh sáng kiến của đơn vị, tác giả cụ thể và chứng minh được hiệu quả lan tỏa của sáng kiến,
- Với 02 hạng mục video clip và các sáng kiến, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại, việc gửi tác phẩm/sản phẩm dự thi có thể được thực hiện bằng một trong các hình thức sau đây:
(1) Tác giả, nhóm tác giả gửi tác phẩm/sản phẩm tham gia.
(2) Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động đề xuất và gửi tác phẩm/sản phẩm về Hội đồng Giải thưởng. Lưu ý: Nếu thực hiện theo hình thức này, cần phải có sự thống nhất, đồng thuận giữa đơn vị gửi tác phẩm và tác giả (bằng văn bản).
2.2. Các tác phẩm thuộc lĩnh vực báo chí, xuất bản
Đối với tác phẩm ảnh: Ảnh dự thi có thể gửi theo hai phương thức: (i) Ảnh phóng trên giấy ảnh cỡ 18cmx24cm (ảnh đơn) và 12cmx18cm (đối với ảnh trong nhóm hoặc phóng sự ảnh); (ii) Ảnh dự thi dưới dạng kỹ thuật số, file ảnh có định dạng jpg, dung lượng từ 5Mb - 12Mb, độ phân giải 300 dpi. Ảnh không được bo viền, không được đặt bất cứ ký hiệu nhận dạng nào trên ảnh. Không ghi chú thích, chữ ký lên trên ảnh.
Đối với tác phẩm truyền hình: Phải gửi đường link tác phẩm có hiệu lực ít nhất trong 5 tháng kể từ thời điểm nộp tác phẩm dự thi theo các dịch vụ lưu trữ dữ liệu trên Internet như Dropbox, Google drive...; mỗi đường link ghi 01 tác phẩm và gửi kèm theo file word giới thiệu về tác.
Đối với tác phẩm phát thanh: Phải gửi đường link tác phẩm có hiệu lực ít nhất trong 5 tháng kể từ thời điểm nộp tác phẩm dự thi theo các dịch vụ lưu trữ dữ liệu trên Internet như Dropbox, Google drive..., mỗi đường link ghi 01 tác phẩm và gửi kèm theo file word giới thiệu về tác phẩm.
Đối với tác phẩm báo in: Phải là bản in chính, sao chụp, hoặc file ảnh điện tử của các trang báo có đăng nội dung tác phẩm.
Đối với tác phẩm báo điện tử, trang thông tin điện tử: Phải gửi đường link tác phẩm có hiệu lực lưu trữ thông tin ít nhất trong 5 tháng kể từ thời điểm nộp tác phẩm dự thi. Đối với các tác phẩm là loạt bài dài kì, phải gửi đầy đủ đường link của các kì báo, đảm bảo đúng quy định về thời gian đăng tải tác phẩm.
Đối với sách: Tác phẩm dự thi có thể gửi dưới hai phương thức: (i) sách in; (in sách điện tử, sách nói xuất bản trực tiếp (không phải sách tái bản dưới hình thức điện tử của sách in). Khuyến khích gửi kèm file PDF kèm ảnh chụp cuốn sách qua thư điện tử.
 
Thời gian, nơi nhận tác phẩm tham gia:
- Các tác giả gửi tác phẩm tham gia bằng file điện tử, gửi về địa chỉ email:  giaithongtindoingoai10@gmail.com
- Đối với các hạng mục sách, báo gửi về địa chỉ: Văn phòng Đài Truyền hình Việt Nam, số 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 0243 771 4353
- Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm tham gia: ngày 31/7/2024.
 
Cơ cấu Giải thưởng: 01 Giải Đặc biệt của tất các hạng mục; 01 Giải Nhất, 02 Giải Nhì, 03 Giải Ba và 05 Giải Khuyến khích cho từng hạng mục.
 
Lễ công bố và trao Giải thưởng
Lễ công bố và trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại hằng năm dự kiến được tổ chức vào Quý III hằng năm và truyền hình trực tiếp trên kênh Đài Truyền hình Việt Nam.
 
Ban biên tập
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online36
Tất cả2697050