2020-05-05 08:48:19 Số lượt xem 1934

(ĐCSVN) – Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, lúc thuận lợi cũng như lúc khó khăn, thử thách, Đảng ta luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, trí tuệ, đạo đức, văn minh của một đảng cách mạng chân chính, thực sự xứng đáng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

ảnh minh họa (Nguồn: vov.vn)

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, sáng lập và rèn luyện. Trải qua 90 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xóa bỏ chế độ thực dân phong kiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, lúc thuận lợi cũng như lúc khó khăn, thử thách, Đảng ta luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, trí tuệ, đạo đức, văn minh của một đảng cách mạng chân chính, thực sự xứng đáng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Đảng Cộng sản Việt Nam là trung tâm đoàn kết, quy tụ, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giành và giữ chính quyền, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hiện nay, các thế lực thù địch đang tập trung chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam với nhiều âm mưu, thủ đoạn tinh vi, thâm độc nhằm hạ thấp uy tín, vai trò của Đảng trước nhân dân, tiến tới xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với cách mạng Việt Nam. Chúng đưa ra các luận điệu cho rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam độc quyền lãnh đạo là “mất dân chủ”, là “chuyên chế”, “đặc quyền, đặc lợi”, là “bóp nghẹt dân chủ”, phải thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập mới có “dân chủ” trong Đảng và trong đời sống xã hội. Chúng đòi hủy bỏ Điều 4 Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phủ nhận quyền lãnh đạo của Đảng, tiến tới xóa bỏ thành quả cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Để thực hiện được mục tiêu này, chúng tập trung tấn công trên nhiều lĩnh vực với những âm mưu, thủ đoạn hết sức tinh vi, thâm độc.

Các thế lực thù địch thực hiện chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, đánh vào thế giới quan, cơ sở khoa học đường lối chính trị của Đảng; phủ nhận những thành tựu to lớn mà chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã đem lại cho dân tộc Việt Nam. Chúng rêu rao rằng chủ nghĩa Mác - Lênin đã lỗi thời, lạc hậu, chủ nghĩa xã hội khoa học không còn sức sống, đã diệt vong. Thời gian gần đây, lợi dụng và triệt để khai thác những hiện tượng tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng dẫn đến “tự chuyển hóa” của một số cán bộ, đảng viên với những biểu hiện như: tự xa rời, phai nhạt mục tiêu, lý tưởng của Đảng, chạy theo “lợi ích nhóm”, “chủ nghĩa tư bản thân hữu”…, các thế lực thù địch tiếp tục tấn công, xuyên tạc, cắt xén, bác bỏ những luận điểm căn bản nhất của chủ nghĩa Mác - Lênin. Chúng còn xuyên tạc trắng trợn tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cố tình nói sai sự thật về đời tư, hạ thấp uy tín của Hồ Chí Minh. Chúng cho rằng: “Hồ Chí Minh” không phải là nhà tư tưởng, mà chỉ là nhà hoạt động thực tiễn nên không có tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng lờ đi những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh giàu chất lý luận về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người đã soi đường cho dân tộc ta và ảnh hưởng đến nhiều dân tộc khác trên thế giới trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Từ đó, đòi Đảng ta phải từ bỏ học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Ngoài thực hiện ý đồ chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, các thế lực thù địch còn chống phá về tổ chức của Đảng ta. Chúng tập trung đánh phá vào các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Chúng ra sức xuyên tạc cho rằng nguyên tắc tập trung dân chủ đã lỗi thời, lạc hậu, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ không còn phù hợp sẽ dẫn đến mất dân chủ trong Đảng, làm cho Đảng độc đoán, chuyên quyền…; cổ vũ cho sự bất đồng ý kiến về quan điểm trong Đảng rồi lợi dụng sự bất đồng đó để chia rẽ Đảng thành những phe, nhóm đối lập, chia rẽ lớp đảng viên này với lớp đảng viên khác, đảng viên già với đảng viên trẻ, từng bước gây ra mâu thuẫn trong nội bộ các tổ chức đảng…

Các thế lực thù địch còn tìm mọi cách chia rẽ Đảng với nhân dân, lôi kéo kích động, tách nhân dân ra khỏi ảnh hưởng của Đảng bằng việc vu cáo vi phạm dân chủ, nhân quyền. Chúng cho rằng: Thực hiện sự chuyên chính của một Đảng là nguồn gốc dẫn đến quan liêu, tham nhũng. Lợi dụng việc Đảng ta công khai tự phê bình và phê bình, các thế lực thù địch công kích, nói xấu Đảng, thổi phồng khuyết điểm, sai lầm của một số cá nhân đảng viên để gán cho Đảng Cộng sản đủ các căn bệnh. Thông qua đó, các thế lực thù địch chúng tìm mọi cách chia rẽ, phân hóa các tầng lớp nhân dân, lôi kéo làm mất ổn định chính trị, khi thời cơ đến tiến hành lật đổ ta từ bên trong.

Hiện nay, trước thời điểm diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các thế lực thù địch đang đẩy nhanh các hoạt động chống phá với những âm mưu, thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt, thâm độc. Chúng ra sức cổ súy cho một xã hội mới với mô hình “độc lập về chính trị”. Bằng những thủ đoạn, chúng đánh vào tâm lý của một số tri thức, văn nghệ sĩ có tư tưởng dao động hoặc có sự bất mãn về thời cuộc; lợi dụng và cổ súy cho các tổ chức nhập nhèm, như: “Văn đoàn độc lập”, “Tổ chức phóng viên không biên giới”, “Trung tâm Văn bút Việt Nam”,...; kích động các hoạt động gây rối, biểu tình ở một số địa phương với mục đích là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Để góp phần giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, thiết nghĩ, cần thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng nhận rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch hiện nay.

Hiện nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng với sự bùng nổ của mạng Internet đòi hỏi mọi cán bộ, đảng viên phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tỉnh táo, sáng suốt phân tích và nhận rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, trên cơ sở đó tăng cường sức đề kháng, tạo sức mạnh đấu tranh có hiệu quả chống lại kẻ thù. Kết hợp chặt chẽ các hình thức, biện pháp giáo dục, tuyên truyền làm cho mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhận thức rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn nham hiểm, thâm độc của kẻ thù; đấu tranh kiên quyết bảo vệ, giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên quyết đấu tranh bảo vệ và phát triển cương lĩnh, đường lối, quan điểm của Đảng, đặc biệt là mục tiêu, lý tưởng, đường lối đổi mới đất nước, bảo vệ nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; phản bác các quan điểm tư tưởng sai trái của các thế lực thù địch và ý đồ thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Tiếp tục tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, giúp cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhận thức rõ mối quan hệ giữa hợp tác và đấu tranh, giữa đối tác và đối tượng, phân biệt rõ bạn, thù trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện đa phương hóa, đa dạng hóa Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, tranh thủ mọi nguồn lực để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ động và kiên quyết đấu tranh khắc phục những biểu hiện mơ hồ, mất cảnh giác, củng cố xây dựng niềm tin, ý chí chiến đấu, quyết tâm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng.

Hai là, giữ vững bản chất giai cấp công nhân và tính tiền phong của Đảng Cộng sản Việt Nam.  

Từ khi ra đời đến nay, Đảng ta luôn lấy việc giữ vững bản chất giai cấp công nhân và tính tiền phong của Đảng Cộng sản làm nguồn lực, cơ sở để tồn tại và phát triển. Nhờ đó, Đảng đã vững vàng lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong tình hình hiện nay, khi nước ta đang hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chống phá, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn luôn giữ vững bản chất giai cấp công nhân và tính tiền phong của Đảng;  kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam; tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, phát triển Cương lĩnh, đường lối đổi mới đất nước; chủ động tổng kết thực tiễn, khái quát, bổ sung, phát triển lý luận trong tình hình mới.

Với vai trò là người lãnh đạo, bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp, đồng thời là lãnh tụ chính trị tinh thần của cả dân tộc, hơn ai hết, Đảng phải có bản lĩnh và trí tuệ ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ. Bản lĩnh, trí tuệ được thể hiện ở sự kiên định vững vàng, chủ động sáng tạo trong xây dựng và tổ chức thực hiện cương lĩnh chính trị, đường lối đổi mới đất nước. Hơn 30 năm đổi mới và xây dựng đất nước, Đảng ta đã đề ra và tổ chức thực hiện có kết quả đường lối đổi mới, vận dụng sáng tạo những nguyên lý lý luận, tổng kết thực tiễn, mở rộng dân chủ, phát huy được trí tuệ của cán bộ, đảng viên, nắm bắt được những vấn đề nẩy sinh từ cuộc sống, của tình hình phát triển kinh tế. Giữ vững và tăng cường tính tiên phong đòi hỏi Đảng ta phải thường xuyên làm giàu về năng lực, trí tuệ đáp ứng yêu cầu lãnh đạo đất nước trong đổi mới phát triển kinh tế, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ba là, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, tích cực đổi mới, xây dựng chỉnh đốn Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng là một yêu cầu đòi hỏi khách quan, xuất phát từ hoàn cảnh cụ thể của đất nước; là sứ mệnh thiêng liêng do nhân dân và dân tộc giao phó; là nhân tố bảo đảm ổn định chính trị, tạo nên sức mạnh đoàn kết, thống nhất để đưa đất nước đi lên. Không có vai trò lãnh đạo của Đảng thì không thể có độc lập dân tộc vững chắc, không có quyền làm chủ thực sự của nhân dân, không có nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân và càng không có chủ nghĩa xã hội. Vì thế, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng là nguyên tắc, mục tiêu, đồng thời là điều kiện kiên quyết để làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Trong bối cảnh hiện nay, mỗi cán bộ, đảng viên phải nghiêm chỉnh chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gương mẫu thực hiện các quy định của Ban Bí thư, Bộ Chính trị, quy định của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương; xây dựng hình tượng cán bộ, đảng viên trong sạch, liêm khiết; kiên quyết khắc phục sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; nâng cao lập trường cách mạng; bản chất giai cấp công nhân của Đảng. Ra sức học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng dưới mọi hình thức; nêu cao tính đảng, tính gương mẫu trong quá trình tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; thường xuyên giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng đi đôi với việc tích cực tự đổi mới, tự chỉnh đốn; xây dựng Đảng ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong thời kỳ mới.

 

Bốn là, thực hiện nghiêm nguyên tắc, tập trung dân chủ; không ngừng chăm lo xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, gắn bố mật thiết với nhân dân.

Tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức cơ bản, là nhân tố quyết định sức mạnh và sự thống nhất của Đảng. Do đó, cần nhận thức đúng nội dung, bản chất của tập trung dân chủ; mối quan hệ biện chứng giữa tập trung với dân chủ; trên cơ sở đó mọi cán bộ, đảng viên đều có quyền tham gia vào việc quyết định công việc của Đảng, có quyền được thông tin, thảo luận, tranh luận, nêu ý kiến riêng, bảo lưu ý kiến, cụ thể hóa thành các quy chế, quy định, nhất là việc dân chủ thảo luận xây dựng chủ trương, nghị quyết và lãnh đạo, triển khai tổ chức thực hiện. Thường xuyên tự phê bình và phê bình, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng kèn cựa, địa vị, tranh giành quyền lực, cũng như cục bộ địa phương; bố trí đúng cán bộ, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị; xây dựng tình yêu thương, tôn trọng lẫn nhau vì lợi ích chung. Xây dựng khối đoàn kết, thống nhất là một truyền thống tốt đẹp của Đảng, đồng thời là nhân tố tạo nên sức mạnh vô địch của cách mạng nước ta.

Thực tiễn trong những bước ngoặt của cách mạng, trong những lúc khó khăn, nguy hiểm, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng là nguồn sức mạnh, là nhân tố quan trọng, quy tụ sức mạnh của toàn dân tộc, vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng phải được xây dựng trên cơ sở đường lối chính trị đúng đắn, tình cảm cách mạng trong sáng, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân; đồng thời thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng. Hiện nay, trước yêu cầu phát triển của cách mạng có nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn rất phức tạp, chưa sáng tỏ, trong Đảng cần có thảo luận, tranh luận. Đây là quy luật bình thường và lành mạnh trong Đảng, phản ánh bước trưởng thành của Đảng. Chúng ta phải kiên quyết đấu tranh chống lại âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù lợi dụng việc Đảng ta mở rộng dân chủ thảo luận để khuếch trương các ý kiến trái ngược nhau, sau đó quy chụp cho Đảng ta là bắt bớ, xử lý những người có quan điểm bất đồng.

Về mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp, của dân tộc, Đảng không có lợi ích nào khác”. “Tất cả đường lối, phương châm, chính sách của Đảng đều chỉ nhằm nâng cao đời sống của nhân dân” - đây là yếu tố quan trọng hàng đầu bảo đảm cho sự thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, đồng thời làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Thực tiễn cho thấy, nhờ quán triệt quan điểm lấy dân làm gốc của Đảng, chăm lo giữ gìn sự đoàn kết gắn bó giữa Đảng với nhân dân, Đảng ta đã khơi dậy các tiềm năng từ nhân dân, tạo ra nguồn lực mới cho Đảng. Ngược lại, ở đâu và lúc nào tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên xa dân, quan liêu thậm chí trù dập, ức hiếp dân thì Đảng mất chỗ dựa từ nhân dân, bị dân xa lánh.

Hiện nay, trước yêu cầu xây dựng và chỉnh đốn Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên cần tiếp tục nhận thức sâu sắc, có biện pháp tích cực, thiết thực để góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, trong đó nòng cốt là liên minh công nhân, nông dân và trí thức. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới; giữ gìn và phát huy bản chất tốt đẹp của Đảng; ngăn chặn, khắc phục có hiệu quả tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu; đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ, xây dựng củng cố và thực hiện các thiết chế dân chủ, tăng cường các hình thức dân chủ trực tiếp. Đồng thời, Đảng cần đẩy mạnh việc chăm lo xây dựng và củng cố các cơ quan nhà nước trong sạch, vững mạnh./.

-----------------

Tài liệu tham khảo:

1.     Giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng trong tình hình mới. GS.TS Lê Hữu Nghĩa, Tạp chí Lý luận Chính trị, số tháng 12 năm 2016.

2.     Nhận diện, đấu tranh với những âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trước thềm đại hội Đảng. Phạm Văn Đảng/Tạp chí Quốc phòng toàn dân.

3.     Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, năm 2016.

 
ThS Vương Đức Thương - Nguyễn Thành Diện
Nguồn: dangcongsan.vn
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online50
Tất cả2741273