2024-03-26 16:16:19 Số lượt xem 137
Ban Chỉ đạo 35 thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 11-KH/BCĐ hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 (gọi tắt là Cuộc thi).
Ảnh minh họa
Thông qua Cuộc thi nhằm hưởng ứng, thực hiện chủ trương của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Qua đó, phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho các lực lượng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ và Nhân dân.
 
Đối tượng dự thi:
 Là người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, người nước ngoài có tác phẩm chính luận phù hợp với tiêu chí của Cuộc thi đều có quyền dự thi (trừ thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Tổ thư ký giúp việc Cuộc thi, Hội đồng Giám khảo, Tổ Thư ký hội đồng Giám khảo). Khuyến khích sự tham gia của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học viên, sinh viên, giảng viên, người lao động địa bàn toàn tỉnh. Tác giả/nhóm tác giả tham gia dự thi không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ, Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam và các quy định khác của pháp luật.
 
Về tiêu chí đối với tác phẩm dự thi:
Tác phẩm dự thi là tác phẩm chính luận bằng tiếng Việt (hoặc tiếng nướcngoài kèm theo bản dịch tiếng Việt) thuộc một trong các loại hình: Tạp chí (in hoặc điện tử), Báo (in hoặc điện tử), Phát thanh, Truyền hình, Video clip, bảo đảm quy định về hình thức. Tác phẩm dự thi là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động Cuộc thi. Các tác phẩm dạng viết phải bảo đảm tỷ lệ không trùng lặp so với các công trình khác của chính tác giả nhóm tác giả hoặc của tác giả/nhóm tác giả khác (không quá 20% đối với thể loại Tạp chí, không quá 25% đối với thể loại Báo).
Chủ đề tác phẩm tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm, những vấn đề nổi lên về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, như: giá trị khoa học, cách mạng và thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những đề xuất bổ sung, phát triển; chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay: lý luận về đường lối đổi mới đất nước; bảo vệ, vận dụng, phát triển lý luận của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; những nội dung cốt lõi, nội dung mới của các Nghị quyết, kết luận các Hội nghị Trung ương khóa XIII năm 2023, 2024; bảo đảm an sinh xã hội, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc; nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thể lực thủ địch, phản động, phần tử cơ hội trên cả các lĩnh vực; tổng kết những kinh nghiệm quý, mô hình, cách làm hay và đề xuất giải pháp, kiến nghị nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nên tảng tư tưởng của Đàng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Các tác phẩm dạng viết, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 02 tác phẩm dự thi: 01 bài viết chính luận loại hình Tạp chí (Tạp chí in hoặc Tạp chí điện tử) và 01 bài viết chính luận loại hình Báo (Báo in hoặc Báo điện tử). Mỗi tác phẩm gửi dự thi gồm bản in (khổ giấy A4) và file mềm (định dạng Microsoft Word).
Các tác phẩm dạng báo nói/báo hình/video clip, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 03 tác phẩm dự thi: 01 tác phẩm loại hình báo nói (phát thanh); 01 tác phẩm loại hình báo hình (truyền hình) và 01 tác phẩm loại hình video clip. Mỗi phẩm gửi dự thi gồm file âm thanh/truyền hình/video clip (định dạng mp3/mp4) và bản in kịch bản văn học (định dạng Microsoft Word).
 
Lộ trình tổ chức Cuộc thi:
Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ, tác phẩm dự thi về Ban Chỉ đạo 35 thành phố là ngày 03/7/2024; ngày 05/7/2024, Ban Chỉ đạo 35 thành phố tổng hợp, gửi hồ sơ, tác phẩm dự thi về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh; ngày 15/7/2024, gửi hồ sơ, tác phẩm dự thi về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp Trung ương; lễ trao giải Cuộc thi cấp Trung ương vào cuối tháng 10/2024.
 
Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi:
 Các tác giả/nhóm tác giả là cán bộ, đảng viên, đoàn viên, học viên, hội viên, sinh viên, giảng viên, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố gửi tác phẩm dự thi về Ban Chỉ đạo 35 thành phố (qua Ban Tuyên giáo Thành ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo). Địa chỉ: số 10, đường Nguyên Phi Ỷ Lan, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Điện thoại liên hệ:   0222. 3870. 612
 
 
Ban biên tập
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online27
Tất cả2572596