2024-05-17 08:26:45 Số lượt xem 123
THÀNH ỦY BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 83 - HD/BTG
             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  
 
    Thành phố Bắc Ninh, ngày 09 tháng 5 năm 2024
 
 

HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thành phố Bắc Ninh

(08/08/1954 - 08/08/2024)

-----

 
Thực hiện Kế hoạch số 84-KH/TU ngày 12/3/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh về tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng thành phố Bắc Ninh (08/8/1954 - 08/8/2024), Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:
I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị nhằm khẳng định ý nghĩa lịch sử của ngày giải phóng thành phố; về truyền thống anh hùng cách mạng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Bắc Ninh qua các thời kỳ kháng chiến của dân tộc; trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; trong công cuộc đổi mới đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
2. Thông qua các hoạt động tuyên tuyền nhằm giáo dục cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ nêu cao lòng tự hào về truyền thống đấu tranh cách mạng của quê hương dưới sự lãnh đạo của Đảng; tạo không khí phấn khởi, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực; biểu dương gương người tốt, việc tốt, điển hình nhân tố mới, góp phần thực hiện thắng lợi chủ đề công tác và các quyết tâm chính trị của thành phố trong năm 2024.
3. Gắn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thành phố với tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời tiếp tục tuyên truyền triển khai có hiệu quả nhiệm vụ “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng trong năm 2024.
4. Công tác tuyên truyền cần được triển khai với các hình thức phong phú, phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, những sự kiện nổi bật của tỉnh trong năm 2024, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm; không phô trương, hình thức; tạo sức thuyết phục và lan toả sâu rộng. Kết hợp tuyên truyền, giáo dục với những việc làm thiết thực nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của Nhà nước.
II- NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
1. Tuyên truyền về ngày giải phóng thành phố Bắc Ninh (08/8/1954), về những chiến công của Đảng bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố trong kháng chiến chống thực dân Pháp; trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ; trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; trong công cuộc đổi mới đất nước. Ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang, giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước và cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ.
2. Nêu bật những thành tựu của thành phố Bắc Ninh đạt được sau 70 năm giải phóng, đặc biệt là kết quả trong thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế. Nêu gương người tốt, việc tốt, những dấu ấn tốt để các tầng lớp nhân dân thêm tự hào, tin tưởng vào tiềm năng phát triển của thành phố, hăng hái thi đua học tập, lao động, sản xuất, góp phần xây dựng thành phố Bắc Ninh phát triển nhanh và bền vững.
3. Tuyên truyền về những kết quả bước đầu của Đảng bộ thành phố trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; kết quả việc triển khai nhiệm vụ “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII của Đảng đến nay.
4. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới; nhất là công tác đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; việc phòng, chống các thông tin, quan điểm sai trái và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch hiện nay.
III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố triển khai thực hiện các nội dung tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; phát động các phong trào thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thành phố.
2. Phòng Văn hóa thông tin, Trung tâm Văn hóa thể thao và truyền thông thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan, xây dựng các cụm panô, áp phích, băng zôn, cờ, khẩu hiệu, bảng điện tử trên các tuyến đường và một số điểm nút giao thông chính, khu trung tâm các phường; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm ngày giải phóng thành phố. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền sâu rộng, đậm nét về thành tựu 70 năm xây dựng và phát triển của thành phố, đặc biệt là kết quả đạt được từ sau khi tái lập tỉnh Bắc Ninh đến nay.
3. Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy; các ban, ngành, đoàn thể thành phố nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện  Kế hoạch số 84-KH/TU ngày 12/3/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng thành phố Bắc Ninh (08/8/1954 - 08/8/2024); căn cứ tình hình thực tiễn xây dựng kế hoạch thực hiện và cụ thể hóa các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau đợt kỷ niệm tại địa phương, đơn vị đảm bảo thiết thực và hiệu quả.
IV- KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
1. Nhiệt liệt chào mừng 79 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2024)!
2. Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Ngày giải phóng thành phố Bắc Ninh (08/8/1954 - 08/8/2024)!
3. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
4. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nguồn sức mạnh xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc!
5. Tự vào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, xây dựng thành phố Bắc Ninh giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng!
6. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Bắc Ninh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025!
7. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
8. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
9. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
(Ban Tuyên giáo Thành ủy gửi các đơn vị Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng thành phố).
 
Nơi nhận:                                  
- BTG Tỉnh uỷ (B/c),                                          
- TT Thành ủy (B/c),
- TT HĐND, UBND thành phố,
- Các Ban XD Đảng, VP Thành ủy,
- Trung tâm Chính trị thành phố,
- MTTQ và các đoàn thể nhân dân TP,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy,
- Lưu VP Ban Tuyên giáo.
                                                                
              TRƯỞNG BAN
 
 
                (Đã ký)
 
 
                Nguyễn Đức Hiện
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online31
Tất cả2696982