2024-07-06 08:52:42 Số lượt xem 67
Chiều 04/7, Thường trực HĐND thành phố tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 7 năm 2024. Đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Mai, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Trương Ngọc Trang, Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố; lãnh đạo các Ban HĐND thành phố.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Hoàng Long phát biểu chỉ đạo
Hội nghị tập trung bàn, đóng góp ý kiến và thông qua các nội dung:  Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 6 của Thường trực HĐND thành phố, các Ban HĐND thành phố; triển khai nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong tháng 7. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND thành phố 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024. Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát của HĐND thành phố 6 tháng đầu năm.  Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trình kỳ họp giữa năm 2024. Tờ trình về chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2025. Đồng thời thống nhất một số nội dung liên quan đến tổ chức kỳ họp thứ 15 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024) HĐND thành phố khóa XXII.
Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thanh Mai phát biểu tại Hội nghị
Trong 6 tháng đầu năm 2024, HĐND hai cấp thành phố đã duy trì tổ chức hoạt động theo luật định, chủ động xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác đề ra; sự chỉ đạo, điều hành hoạt động của Thường trực HĐND hai cấp sát với chương trình, nhiệm vụ của HĐND, các Ban, Tổ Đại biểu, đại biểu HĐND; bổ sung kịp thời các nhiệm vụ đột xuất đảm bảo tiến độ, chất lượng. Thường trực HĐND thành phố đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026;  thông qua 11 Nghị quyết đáp ứng kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của thành phố. Đối với HĐND các phường, trong 6 tháng đầu năm đã tổ chức 13 kỳ họp chuyên đề và 19 kỳ họp thường lệ để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
 HĐND thành phố phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ thảo luận, bàn bạc, tạo sự thống nhất cao trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của thành phố, thường xuyên bám sát nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh để thể chế hóa, ban hành nghị quyết phù hợp thực tiễn và yêu cầu phát triển của thành phố, góp phần phát huy các tiềm năng, thế mạnh, giải quyết những vấn đề cấp bách trên các lĩnh vực, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
Hoạt động khảo sát, giám sát được tăng cường. Thường trực HĐND thành phố, các Ban HĐND thành phố, các Tổ Đại biểu HĐND thành phố đã tổ chức 15 cuộc giám sát, khảo sát. Nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề bức xúc, nổi cộm, khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện; hình thức và phương pháp giám sát được điều chỉnh linh hoạt, tăng cường hoạt động khảo sát nhằm nắm bắt tình hình thực tế, qua đó đã có những kiến nghị với các cơ quan chức năng có thẩm quyền quan tâm xem xét, tháo gỡ, giải quyết.
Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo và giải quyết kiến nghị của cử tri được quan tâm. Kết thúc đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 được tổ chức tại 19 điểm, đại biểu HĐND thành phố đã tiếp nhận được trên 120 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đối với HĐND các phường, trong 6 tháng đầu năm  đã tổ chức được 19 cuộc tiếp xúc và tiếp nhận 362 ý kiến, kiến nghị của cử tri.
HĐND thành phố tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát và tiếp xúc cử tri của HĐND hai cấp thành phố Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026”.Tổ chức tập huấn cho đại biểu HĐND về kỹ năng thẩm tra, nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội và kỹ năng thu thập, xử lý thông tin, kỹ năng tiếp xúc cử tri. Phương thức, chế độ làm việc từng bước được cải tiến theo hướng khoa học, phát huy dân chủ, tăng tính chủ động, sáng tạo. Việc phối hợp, điều hòa hoạt động với các cơ quan có liên quan được duy trì kịp thời, chặt chẽ góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với hoạt động của HĐND ngày càng được tăng cường, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong hệ thống chính trị của địa phương.
Kết luận Hội nghị, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Hoàng Long đề nghị Thường trực HĐND, các Ban, Tổ Đại biểu HĐND thành phố tập trung cao chuẩn bị chu đáo các nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND thành phố (dự kiến tổ chức ngày 15/7). Văn phòng và các Ban tham mưu, chuẩn bị tốt các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND trình kỳ họp. Tham mưu tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri để gửi đến UBND thành phố và ngành liên quan xem xét trả lời, giải quyết theo thẩm quyền. Các Ban tổ chức làm việc và tiến hành thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp. Đối với định hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm cần xem kỹ, bám sát định hướng chỉ đạo của cấp ủy, Nghị quyết của HĐND thành phố. Sau kỳ họp, tổ chức giám sát công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố.
Đối với các Ban của HĐND thành phố tiếp tục chủ động thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch và sự phân công của Thường trực HĐND thành phố; chủ động tham mưu Thường trực HĐND thành phố xử lý, giải quyết các công việc phát sinh, các vấn đề mới cần quan tâm; thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện ý kiến chỉ đạo, đề nghị đối với UBND thành phố và các đơn vị, Thường trực HĐND các phường tại các Hội nghị giao ban. Tham mưu thực hiện tốt 02 cuộc giám sát của Thường trực HĐND thành phố. Ban Kinh tế - xã hội tổ chức giám thực hiện khảo sát việc thực hiện nghị quyết số 185 của HĐND tỉnh về hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông theo kế hoạch.
Đồng chí Chủ tịch HĐND thành phố thống nhất thông qua các Báo cáo, Tờ trình đưa ra tại Hội nghị. Đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các tổ đại biểu, Đại biểu HĐND hai cấp thành phố tiếp tục duy trì  hoạt động nền nếp, chất lượng và hiệu quả, phát huy tốt chức năng, vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế -xã hội, an ninh quốc phòng đã đề ra./.
 
Minh Khang
 Trung tâm VHTT và Truyền thông thành phố
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online56
Tất cả2741356