2020-09-01 10:45:59 Số lượt xem 1217
ĐẢNG BỘ TỈNH BẮC NINH
THÀNH ỦY BẮC NINH
*
Số 03 - CTr/TU
 
 
 
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TP. Bắc Ninh, ngày 31 tháng 8 năm 2020
 
 
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
Tháng 9 năm 2020
-----
 
A- THÀNH UỶ TẬP TRUNG LÃNH ĐẠO NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU
1. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chủ trương của trung ương, của tỉnh và thành phố, trọng tâm là các chủ trương, chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện nghiêm Kết luận số 02-KL/TU ngày 20/8/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
Tập trung tuyên truyền trong hệ thống chính trị và nhân dân về những thành tựu đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; các mô hình hay, cách làm sáng tạo và những điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực đời sống xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và các nội dung theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, gắn với đẩy mạnh thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tập trung thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2020 "Toàn dân chung tay hành động vì môi trường sạch; nâng cao chất lượng hạ tầng, mỹ quan đô thị và đời sống văn hóa nhân dân" và 05 quyết tâm chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.
2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh; khuyến khích, hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và thành lập doanh nghiệp. Tăng cường thu hút đầu tư có chọn lọc gắn với phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và đô thị. Làm tốt công tác quản lý thị trường và công tác kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn.
Quản lý chặt chẽ và khai thác tốt các nguồn thu, thực hiện điều hành ngân sách đúng quy định. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tăng cường quản lý đầu tư công, chú trọng công tác giải ngân vốn đầu tư công cho các công trình, dự án theo quy định; quyết tâm giải ngân 100% vốn kế hoạch năm 2020.
3. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất nông nghiệp; chỉ đạo sản xuất vụ mùa; sử dụng đất nông nghiệp hiệu quả. Làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm Luật Đê điều, Luật Thủy lợi. Chủ động thực hiện tốt công tác phòng, chống lụt bão, úng ngập, giảm nhẹ thiên tai và biến đổi khí hậu.
4. Tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: Quy hoạch, quản lý đô thị, đầu tư xây dựng cơ bản, đất đai, tài nguyên, môi trường...; kịp thời phát hiện, ngăn chặn hiệu quả, xứ lý nghiêm các vi phạm. Thực hiện nghiêm túc Kết luận số 36-KL/TW ngày 06/9/2018 của Bộ Chính trị; các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, của Thành ủy, UBND thành phố và các chính sách, pháp luật khác liên quan đến lĩnh vực đất đai, tài chính đất đai. Xử lý nghiêm các vi phạm về khai thác, tập kết, vận chuyển trái phép cát, sỏi lòng sông.
Chú trọng tuyên truyền, vận động và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, làm tốt công tác GPMB; đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng các công trình, dự án, nhất là các công trình trọng điểm của tỉnh và thành phố. Tiếp tục tập trung thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất, đất xen kẹp; tập trung cao hoàn thành các dự án đất dân cư dịch vụ. Đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 20/9/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2018-2022” gắn với thực hiện Đề án tổng thể bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2019-2025; thực hiện có hiệu quả các phong trào làm sạch đường làng, ngõ xóm, khu phố, đồng ruộng; việc phân loại rác tại nguồn; hạn chế rác thải nhựa và túi nilon...
5. Làm tốt công tác quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng, hiệu quả các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 02/6/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố “Về tăng cường phát huy giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030”. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho ngày khai trường và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm học 2020-2021. Chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa các loại dịch bệnh; tiếp tục tăng cường làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. Đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách; chú trọng công tác giảm nghèo bền vững; thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, đúng đối tượng trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19.
6. Đẩy mạnh cải cách hành chính; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm hành chính công thành phố, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 19 phường; cung ứng dịch vụ công trực tuyến... nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.
7. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Chủ động nắm bắt tình hình ngay từ cơ sở, nhất là những nơi có dấu hiệu phức tạp về an ninh xã hội, an ninh tôn giáo... Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ. Làm tốt công tác quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài; xử lý theo thẩm quyền các tổ chức, cá nhân liên quan tới việc đưa người, chứa chấp người nhập cảnh trái phép. Làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại, tố cáo; tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quyết định, kết luận sau thanh tra, kiểm toán, kiểm tra, giám sát.
8. Nâng cao chất lượng các mặt công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020); 51 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và các ngày truyền thống khác theo quy định.
B- CÁC CUỘC HỌP CHÍNH TRONG THÁNG
I. Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy: Dự kiến ngày 29/9/2020 (thứ Ba).
1. Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Ninh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.
(UBND thành phố và Ban Tuyên giáo Thành ủy chuẩn bị)
2. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.
3. Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2020.
4. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN trên địa bàn thành phố năm 2020; xây dựng dự toán NSNN năm 2021.
5. Báo cáo tổng kết 15 năm công tác khám và cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách nhân ngày Thương binh liệt sỹ 27/7.
6. Báo cáo tổng kết thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về y tế” trên địa bàn thành phố giai đoạn 2014-2020.
7. Báo cáo tổng kết thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, phường giai đoạn 2016 - 2020”.
8. Báo cáo kết quả 7 năm thực hiện Nghị Quyết số 11-NQ/TU ngày 10/9/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Bắc Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”.
9. Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Nhà văn hóa khu phố trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2020-2025”.
10. Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Đề án “Phát triển kinh doanh thương mại tại các khu phố cũ, khu trung tâm và quy hoạch các khu thương mại chuyên doanh trên địa bàn thành phố”.
11. Kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021.
 (UBND thành phố chuẩn bị)
12. Báo cáo kết quả vận động, quản lý và sử dụng Quỹ "Vì người nghèo" năm 2019; Kế hoạch vận động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2020.
(UB MTTQ thành phố chuẩn bị)
13. Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho các đồng chí cấp ủy, chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở.
14. Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch cán bộ chủ chốt các ban, ngành, đoàn thể thành phố và các phường giai đoạn 2020-2025.
(Ban Tổ chức Thành ủy chuẩn bị)
15. Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.
16. Báo cáo những công việc Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung giải quyết trong quý III, năm 2020. 
(Văn phòng Thành ủy chuẩn bị)
II. Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ ba: Dự kiến ngày 06/10/2020 (thứ Ba).
1. Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Ninh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.
(UBND thành phố và Ban Tuyên giáo Thành ủy chuẩn bị)
2. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.
3. Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2020.
4. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN trên địa bàn thành phố năm 2020; xây dựng dự toán NSNN năm 2021.
5. Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 02/6/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố "Về tăng cường phát huy giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030".
6. Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Nhà văn hóa khu phố trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030”.
7. Kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021.
 (UBND thành phố chuẩn bị)
8. Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.
9. Báo cáo những công việc Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung giải quyết trong quý III, năm 2020. 
(Văn phòng Thành ủy chuẩn bị)
 
Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ (b/c),
- Các Ban xây dựng Đảng, VP Tỉnh uỷ,
- TT Thành uỷ - HĐND - UBND thành phố,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc,
- Các ban, ngành, đoàn thể thành phố,
- Các đồng chí Thành ủy viên khoá XXII,
- Lưu Văn phòng Thành ủy.                                                                               
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
đã ký 
 
 
 
Trần Quang Lộc
 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online27
Tất cả1674281